دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
سایز
بیشتر
استاندارد
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
محل تحویل
واحد
واحد

قیمت پروفیل گالوانیزه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل گالوانیزه ضخامت 2

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل گالوانیزه ۲*۹۰*۹۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

90*90

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

80*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

80*80

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

70*70

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

60*60

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

60*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

50*50

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

50*30

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

40*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

40*20

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

20*30

کارخانه

کیلوگرم

۵۵.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2

20*20

کارخانه

کیلوگرم

۵۵.۹۳۵ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۱۰۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

100*100

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۹۰*۹۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

90*90

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

60*60

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۴۷۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۷۰*۷۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

70*70

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

80*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۸۰*۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

80*80

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

40*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

50*30

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۵۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

50*50

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۶۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

60*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۳۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

30*30

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۲.۵*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

2/5

40*20

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۹۳۵ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل گالوانیزه ضخامت 3

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

3

100*100

کارخانه

کیلوگرم

۵۳.۰۲۵ تومان

پروفیل گالوانیزه ۳*۹۰*۹۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

3

90*90

کارخانه

کیلوگرم

۵۳.۰۲۶ تومان

پروفیل گالوانیزه ۳*۷۰*۷۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

3

70*70

کارخانه

کیلوگرم

۵۳.۰۲۶ تومان

پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۱۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

3

60*120

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

3

60*60

کارخانه

کیلوگرم

۵۳.۰۲۶ تومان

پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

3

80*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۳.۰۲۶ تومان

پروفیل گالوانیزه ۳*۵۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

3

50*50

کارخانه

کیلوگرم

۵۳.۰۲۶ تومان

پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

3

40*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۳.۰۲۶ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل گالوانیزه ضخامت 4

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

4

80*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۱۳۴ تومان

پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

4

100*100

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۱۳۴ تومان

پروفیل گالوانیزه ۴*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

4

60*60

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۱۳۴ تومان

پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

4

80*80

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۱۳۴ تومان

پروفیل گالوانیزه ۴*۷۰*۷۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

4

70*70

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۱۳۴ تومان

پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

4

60*120

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل گالوانیزه ۴*۵۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

4

50*50

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۱۳۴ تومان

پروفیل گالوانیزه ۴*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل گالوانیزه

4

40*40

کارخانه

کیلوگرم

۵۴.۱۳۴ تومان