دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق گالوانیزه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/25

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۴.۶۴۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۶۴۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۴.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/55

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۵.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

کارخانه

ُST12

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۹.۱۸۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

 

ورق‌های گالوانیزه دسته‌ای از ورق‌های فولادی است که با هدف مقاوم شدن در برابر زنگ زدگی و خوردگی طی فرایندی خاص با لایه‌ای از روی پوشانده می‌شود. این ورق در محیط‌های مرطوب و به خصوص انواع مخازن، کانال‌های تهویه هوا، سوله‌های صنعتی، لوازم آشپزخانه و انواع لوله‌ها کاربرد بسیار دارد. در این مطلب، به متداول‌ترین پرسش‌های خریداران ورق گالوانیزه  پاسخ داده می‌شود.

عوامل مؤثر بر قیمت ورق گالوانیزه چیست؟

ورق گالوانیزه هم مانند تمام مقاطع آهنی و فولادی تابع شرایط بازار به خصوص نوسانات ارز، قیمت مواد اولیه، وضعیت عرضه در بورس و میزان عرضه و تقاضا در هنگام سفارش است. علاوه بر این به صورت خاص ضخامت و ابعاد ورق، کیفیت تولیدی کارخانه و رنگی بودن آن بر قیمت نهایی تاثیر می‌گذارد. به شکلی که اگر بر حسب سفارش، ورق گالوانیزه به صورت رنگی تولید شود، قیمت آن نیز بالاتر خواهد بود.

حداقل میزان سفارش ورق گالوانیزه به چه میزان است؟

در سفارش انواع کالاهای خود و از جمله ورق گالوانیزه هیچ‌گونه محدودیتی ندارید. اما در مورد این ورق، در صورت نیاز به ارائه فاکتور رسمی از طرف شرکت، نیاز است که حداقل سفارش به میزان ۳۰۰ کیلوگرم ثبت شود.

ارسال سفارش ورق گالوانیزه چند روزه است؟

ارسال سفارش ورق گالوانیزه در صورت موجود بودن کالا در انبار شرکت، در همان روز با هماهنگی خریدار انجام می گیرد. در غیر این صورت و تامین محموله از کارخانه، سفارش بین یک تا سه روز کاری در مقصد مورد نظر، تحویل داده خواهد شد.

خدمات جانبی ویژه خریداران ورق گالوانیزه چیست؟

خدماتی مانند تسمه‌کشی و پالت‌بندی ورق برای ضخامت‌های کم از مواردی است که برای حمل ایمن ورق گالوانیزه و حفظ کیفیت به خریداران ارائه می‌شود.

راه‌های برقراری ارتباط جهت سفارش چیست ؟

با توجه به راه‌های ارتباط مختلفی که شرکت نیک فولاد برای دسترسی مشتریان فراهم کرده است، کلیه سفارشات با کمترین تاخیر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ثبت و پاسخ داده خواهند شد. در طی این مسیر مشاوره‌های تخصصی لازم نیز از طرف کارشناسان فروش انجام می‌گیرد. برای این منظور کافی است یکی از راههای زیر را برای ارتباط انتخاب کنید.

۱.ارسال پیام به شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی متداول به شماره 09122382606

۲. تماس مستقیم با شماره‌های 66572381  ، 66420571  ، 66571138 -021

۳. ارسال ایمیل به آدرس info@nikfoolad.com  یا ارتباط از طریق فرم تماس با ما مندرج در وب‌سایت شرکت