دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
آلیاژ
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

قیمت نبشی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت نبشی آریان فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۷ * ۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۷۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۶۸۰ تومان

نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۶۸۰ تومان

نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۹۱۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۱۴۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۵۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۵۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۵*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۵ * ۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت نبشی جاوید بناب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۴ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

نبشی ۵ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

نبشی ۴ * ۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

نبشی ۳ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

3

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۶ متری کارخان

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۳۶۰ تومان

قیمت نبشی شکفته

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۷۳۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴.۱۸۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۹۱۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۸۲۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۱۸۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۱۸۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۱۸۰ تومان

قیمت نبشی ظهوریان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۵۰۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۸ * ۸۰*۸۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۲.۵ * ۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۶۴۰ تومان

نبشی ۳ * ۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۶۴۰ تومان

نبشی ۴ * ۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۶۴۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۵ * ۶۰*۶۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۳ * ۵۰*۵۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۲/۵ * ۳۰*۳۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

2/5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۵ * ۵۰*۵۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۱۲ * ۱۲۰*۱۲۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت نبشی منظومه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۴*۴۰*۴۰ منظومه ۶ متری بنگاه تهران

منظومه

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ منظومه ۶ متری بنگاه تهران

منظومه

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ منظومه ۶ متری کارخانه

منظومه

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۳۶۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ منظومه ۶ متری بنگاه تهران

منظومه

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ منظومه ۶ متری کارخانه

منظومه

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۳۶۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ منظومه ۶ متری کارخانه

منظومه

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۳۶۰ تومان

قیمت نبشی ناب تبریز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۹۱۰ تومان

نبشی ۴*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۳۶۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۲۷۰ تومان

نبشی ۴*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

نبشی ۵*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۹۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۷*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

نبشی ۶*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۳*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۵*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت نبشی نستا

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۳ * ۴۰*۴۰ نستا ۶ متری کارخانه

نستا

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۶۴۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

قیمت نبشی در جدول‌های زیر براساس برندهایی چون آریان فولاد، ناب تبریز، فولاد سپهر ایرانیان، جاویدبناب و … دسته‌بندی شده‌است. البته این تنها عامل دسته‌بندی قیمت نبشی نیست. در جداول زیر قیمت این محصول را می‌توان براساس همه ویژگی‌های موردنظر شما بررسی کرد. کافی است بر روی فیلتر هر ویژگی برای تعیین مقدار موردنظر خود کلیک کنید. اما آیا می‌توانید یک ارزیابی دقیق از آمار و ارقام موجود در این جداول داشته‌باشید؟ (اگر احساس می کنید که نیاز به راهنمای خرید دارید و یا می خواهید با انواع نبشی، بیشتر آشنا شوید، می توانید به مقاله انواع نبشی و راهنمای خرید آن، مراجعه کنید)

قیمت‌ نبشی سایزهای مختلف
یکی از مهم‌ترین مشخصات فیزیکی که شما به هنگام خرید باید به فروشنده ارائه بدهید، سایز این مقطع است. سایز درواقع مشخصه‌ای برای نشان دادن طول بال‌های نبشی محسوب می‌شود. درضمن طول بال‌ها با واحد میلی‌متر ارزیابی می‌شود. این فاکتور را با عبارتی مانند ۴۰*۴۰ نشان می‌دهند. این یعنی طول هر یک از دو بال این مقطع برابر با ۴۰ میلی‌متر است. با استفاده از فیلتر سایز در این صفحه شما می‌توانید سایزهای مختلف مانند؛ ۱۰۰* ۱۰۰، ۴۵*۴۵، ۷۰*۷۰، ۱۲۰*۱۲۰ و … انتخاب و قیمت روز آن را مشاهده کرد.

قیمت نبشی 3، 4 و 5
فاکتور ضخامت، نشان‌دهنده ضخامت بال و البته جان نبشی است. سایز نبشی با همین فاکتور مشخص می شود. سایزهای نبشی از سایز ۲ و ۲.۵ گرفته تا ۷، ۸ و ۱۰ متفاوت است. واحد این فاکتور میلی‌متر است. مسلم است که ضخامت‌های مختلف کارایی متفاوت و قیمت متفاوتی دارند. قیمت نبشی سایز 3، 4 و 5 و سایر سایزها در این قسمت میتوانید دریافت کنید.

قیمت نبشی 3
نبشی 3، یکی از ظریفترین و کم وزن ترین نبشی های تولیدی است. به همین دلیل قیمت نبشی 3 را میتوانید کمتر از سایر سایزها دریافت کنید.

قیمت نبشی 4
نبشی 4 هم همانند نبشی سایز 3، ظریف بوده اما وزن آن به دلیل ضخامت بیشتر، بالاتر است. در کل این نبشی ها برای مواردی که به استحکام بالا و نبشی محکم نیاز نیست استفاده می شود. قیمت نبشی 4 را همانند سایر نبشی ها از جداول قیمتی نیک فولاد دریافت نمایید.

قیمت نبشی 5
نبشی 5 از دو نبشی دیگر سنگینتر می باشد. نبشی سایز 3، 4 و 5 پرمصرف ترین نبشی های بازار هستند. قیمت نبشی 5 از سایز 3 و 4 گرانتر هستند.

مشخصات نبشی که باید به فروشنده اعلام کنید!
برای خرید نبشی لازم است از مشخصه‌های فیزیکی این محصول سردربیاورید. یکی از این مشخصات طول شاخه است؛ چراکه این مقطع به‌صورت شاخه عرضه می‌شود. برای این مقطع دو نوع شاخه ۶ متری و ۱۲ متری تعریف شده‌است که هر کدام قیمت و کارایی متفاوتی دارند.
در بازار ایران برندهایی مانند؛ نبشی اصفهان، شکفته مشهد، ناب تبریز، اسپیرال، نستا، جاویدبناب، ظهوریان و منظومه در زمینه تولید این مقطع شناخته‌شده هستند. معمولاً برندهای مختلف به لحاظ کیفیت، تنوع و البته قیمت محصولات با همدیگر فرق دارند. شما با انتخاب برند مطلوبتان در بخش فیلترها می‌توانید، قیمت روز نبشی موردنظرتان را پیدا کنید.
پایه اصلی ساخت این محصول از فولاد است که خود از سنگ آهن تهیه می‌شود. این مقطع را در انواع نبشی فولاد کربنی، آلیاژی و ضد زنگ یا گالوانیزه تولید می‌کنند. نبشی گالوانیزه را می‌توان گران‌قیمت‌ترین نوع این مقطع شناسایی کرد. این محصول مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی دارد. به‌علاوه فرآیند ساخت نبشی گالوانیزه پردردسر و پیچیده است. به همین علت نرخ این محصول در بازار همواره بیشتر از دیگر انواع می‌باشد.
البته محصول گران‌قیمت‌‌تری نیز به نام نبشی استیل وجود دارد. مسلم است که این محصول نسبت به نوع گالوانیزه از متریال باارزش‌تری ساخته شده‌است. بااین‌وجود کاربرد و رواج نبشی استیل نسبت به نوع گالوانیزه بسیار کمتر است.

عوامل موثر در قیمت نبشی
قیمت نبشی در بازار ثابت نبوده و هر ازگاهی ممکن است اوج و فرود تأثیرگذاری را تجربه کند. قیمت این محصول ساختمانی و صنعتی به عوامل متعددی بستگی دارد و خود نیز بر روی عوامل مختلف اثر می‌گذارد. پس هنگام خرید این محصول و برای بدست آوردن اطلاعات دقیق از قیمت آن باید این صفحه را بررسی کنید.
قیمت نبشی در بازار به عوامل متعددی مانند نوع، جنس، سایز و برند تولیدی بستگی دارد. اما علاوه براین عوامل شمرده شده، عوامل دیگری نیز به طور غیرمستقیم در قیمت این محصول تأثیرگذار است:

• تأثیر قیمت جهانی مواد اولیه
برای ساخت نبشی از متریال مختلفی استفاده می کنند. هرگونه تغییری در قیمت این مواد اولیه، باعث ایجاد تغییر در قیمت این محصول می شود.

قیمت جهانی سنگ آهن: یکی از تأثیرگذارترین عوامل تغییر قیمت جهانی سنگ آهن است. از آنجایی که سنگ آهن پایه ساخت همه محصولات فولادی است، تغییر قیمت آن باعث تغییر قیمت محصولات سنگ آهن از جمله نبشی می شود. تغییر قیمت سنگ آهن به دنبال کاهش و یا افزایش استخراج این ماده اتفاق می افتد. مسائل زیست محیطی و یا سیاست‌گذاری‌های بین المللی در رابطه با مراوده  های بازرگانی علت تغییر در میزان استخراج سنگ آهن است.
نرخ عنصر کروم ( Cr): از عناصر اصلی که در ساخت نبشی مورد استفاده قرار می گیرد، عنصر کروم است. کروم یک عنصر فلزی براق است. کروم خارج از کشور تولید شده سپس وارد بازار کشور میشود. وجود این عنصر در ترکیب نبشی ضروری است. چنانچه هر نوع تغییری در قیمت و یا شرایط واردات این عنصر ایجاد شود، در تولید و قیمت نبشی نیز تغییر ایجاد خواهد شد.
نرخ عنصر نیکل(Ni): نیکل نیز همچون کروم از عناصر ضروری برای ساخت نبشی است. این عنصر نیز جزء کالاهای وارداتی است. بنابراین مسائل و چالش های مربوط به کشورهای تولید کننده این عنصر میتواند بر قیمت نبشی تأثیر بگذارد.

• تأثیر قیمت ورق فولادی
ورق فولادی در لیست مواد اولیه و اساسی تولید نبشی است. ورق‌های فولادی در داخل کشور به میزان بسیار فراوان تولید و در بازار عرضه میشوند. در صورتیکه قیمت این محصول که پایه ساخت نبشی است دچار کاهش و یا افزایش شود، نبشی نیز دچار کاهش و یا افزایش قیمت خواهد شد.

• تأثیر قیمت شمش های فولادی
شمش‌های فولادی از دیگر متریالی است که برای تولید نبشی از آنها استفاده میشود. میزان قابل توجهی از این محصول که در داخل تولید میشود، به خارج از کشور صادر میشود. اگر به هر علتی صادرات این محصول به خارج از کشور کاهش پیدا کند، استفاده از آن در داخل کشور افزایش پیدا میکند. استفاده از شمش های فولادی برای تولید بیشتر نبشی باعث عرضه بیشتر این محصول در بازار آهن آلات میشود.

• بازار مسکن
نبشی نیز همچون تیرآهن از مهمترین مصالح ساختمانی است. رونق در بازار مسکن کشور تأثیر بسزایی در میزان تقاضا و خرید این محصول دارد. افزایش میزان تقاضا و خرید نبشی باعث تغییر قیمت این محصول میشود.

موارد استفاده نبشی
این مقطع کاربرد گسترده‌ای در صنعت ساختمان‌سازی و دیگر صنایع دارد. بنابراین بازار خرید و فروش نبشی همواره پررونق است. در بخش ساخت‌وساز برای اتصال پل به ستون، ساخت بال بالایی تیرچه در سقف های کرومیت، اتصال تیرآهن به تیر باربر، آهن‌کشی چاه آسانسور و … از این مقطع استفاده می‌کنند. اما صنایعی مانند خودروسازی، ساخت ماشین‌آلات ساختمانی، کشتی‌سازی و … نیز در بخش‌هایی به این مقطع وابسته‌اند.
روش تعیین قیمت روز نبشی!
همه عواملی که گفتیم مانند متریال ساخت، مشخصات فیزیکی و برند در تعیین قیمت روز نبشی نقش دارند. بااین‌وجود یکی از مهم‌ترین عوامل در قیمت‌گذاری نهایی این مقطع، وضعیت بازار است. یعنی با بالا رفتن نرخ دلار و تورم داخلی، قیمت این مقطع نیز افزایش می‌یابد. درواقع این مقطع از هر نوعی که باشد دارای پایه فولاد است. فولاد نیز از سنگ آهن ساخته می‌شود که بخشی از آن در کشور از راه واردات تأمین می‌شود. بنابراین نرخ سنگ آهن، تعیین‌کننده قیمت روز نبشی است. البته ناگفته نماند که هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت انرژی که کارخانه‌های تولیدکننده مصرف می‌کنند نیز، در قیمت نهایی این محصول نقش دارد.
نکته مهم در استعلام قیمت نبشی!
برای خرید این مقطع شما با یک عبارت حاوی سه رقم مواجه هستید. برای مثال نبشی با مشخصات 80*80*3  در جدول‌های قیمت‌گذاری این محصول دیده می‌شود. این عبارت نشان می‌دهد که مقطع موردنظر شما دارای دو بال به طول‌های ۸۰ میلی‌متر و ضخامت ۷ میلی‌متر در ناحیه بال‌ها و جان است. درضمن واحد خرید و فروش این محصول به وزن است. یعنی شما هر تعدادی از این محصول را که خریداری کنید، وزن‌کشی شده و قیمت نهایی آن بر این‌اساس مشخص می‌شود.

در این صفحه چند فیلتر مختلف باهدف ایجاد تجربه کاربری بهتر و صرفه‌جویی در وقت شما قرار داده شده‌است. هر کدام از این فیلترها کارایی متفاوتی دارند. این فیلترها را می‌توان به منظور دسترسی راحت‌تر به مقطعی با مشخصات مطلوب شما به‌کار برد. راه دیگر دسترسی شما به قیمت نبشی بدون اتلاف وقت، تماس با کارشناسان نیک فولاد است. شما با یک تماس ساده می‌توانید قیمت لحظه به لحظه این مقطع را استعلام کرده و حتی در جهت اجرای پروژه خود مشورت بگیرید.