دسته بندی
برند
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت تیرآهن

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

18

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۶.۱۵۴.۵۴۵ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۱۶ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

16

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۵.۰۴۵.۴۵۴ تومان

هاش سبک ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

16

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۴.۰۹۰ تومان

تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

24

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

24

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۹.۷۷۲.۷۲۷ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۲۴ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

24

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۹.۶۳۶.۳۶۳ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۲۰ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

20

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

27

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۱۱.۵۰۰.۰۲۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۲۲ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

22

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۸.۵۴۵.۴۵۴ تومان

تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

22

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۰۹۰ تومان

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

18

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۶.۱۵۴.۵۴۵ تومان

تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

20

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۷.۵۹۰.۹۰۹ تومان

تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

12

IPE

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

18

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

هاش سنگین ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

30

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

16

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

هاش سبک ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

20

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵.۰۰۰ تومان

هاش سبک ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۲.۲۷۰ تومان

تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان

ذوب آهن اصفهان

30

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۱۴.۰۹۰.۹۰۹ تومان

تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

30

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۸.۱۸۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۲۷ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

27

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۱۱.۲۷۲.۷۲۷ تومان

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

27

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

14

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۴.۱۳۶.۳۶۳ تومان

تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

20

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۷۳۰ تومان

تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

12

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۳.۴۳۶.۳۶۳ تومان

تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

16

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۵.۱۰۹.۰۹۰ تومان

تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

30

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۱۴.۳۱۸.۱۸۱ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۱۴ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۴.۰۹۰.۹۰۹ تومان

تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

22

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۸.۶۸۱.۸۱۸ تومان

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

18

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۵۵۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۱۸ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

18

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۶.۰۴۵.۴۵۴ تومان

تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

16

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۵۵۰ تومان

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

14

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۷۳۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۱۴ بنگاه تهران شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۴.۱۳۶.۳۶۳ تومان

قیمت تیرآهن فایکو

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

تیرآهن ۲۰ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

20

IPE

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن ۲۲ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

22

IPE

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن ۲۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

24

IPE

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

14

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۳.۶۸۱.۸۱۸ تومان

تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

16

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۴.۶۱۸.۱۸۱ تومان

تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

18

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۵.۵۹۰.۹۰۹ تومان

قیمت تیرآهن اهواز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

تیرآهن ۱۸ اهواز ۱۲ متری IPE تهران

تیرآهن اهواز

18

IPE

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن ۱۴ اهواز ۱۲ متری IPE تهران

تیرآهن اهواز

14

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۳.۵۴۵.۴۵۰ تومان

تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۲ متری IPE تهران

تیرآهن اهواز

16

IPE

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

تیرآهن یکی از مقاطع فولادی پر اهمیت و متداول در مصارف صنعتی و ساختمان‌سازی است. این مقطع به صورت خاص برای تحمل تنش‌های حاصل از نیروهای وارده به سازه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. انواع مختلفی از تیرآهن بر حسب شکل سطح مقطع و استاندارد تولید مانند لانه‌زنبوری، هاش سبک و سنگین، IPE، INP وجود دارند. در این مطلب متداول‌ترین سوالات در خصوص سفارش و خرید انواع تیرآهن‌،  پاسخ داده می‌شود. ضمنا در قسمت آشنایی با تیرآهن و انواع آن، مطالب مفصلی درباره تیرآهن وجود دارد که برای کسانی که با این محصول آشنایی کمی دارند، مفید است.

آیا امکان برش به ابعاد دلخواه مشتری امکان پذیر است یا خیر؟

بله، مجموعه نیک فولاد خدماتی مانند زنبوری کردن و برشکاری تیر آهن در ابعاد مورد نظر را بنا بر درخواست خریدار انجام می‌دهد. کلیه این خدمات با دریافت هزینه مجزا و طی اعلام قبلی ارائه می‌شود.

آیا امکان ارائه فاکتور رسمی وجود دارد؟

تمامی کالاهای سفارشی بعد از تایید و نهایی شدن خرید با ارائه فاکتور رسمی خواهد بود.

آیا امکان بازگشت یا تعویض تیرآهن وجود دارد؟

در صورت هر نوع مغایرت کیفی تیرآهن سفارشی بعد از خرید یا داشتن مشخصاتی بر خلاف آنچه در پیش فاکتور ذکر شده، خریدار می‌تواند کالا را به طور کامل همراه با دریافت وجه عودت دهد یا جایگزین کند. در این حالت هزینه‌های ارسال تیرآهن خریداری شده بر عهده شرکت نیک فولاد خواهد بود.

چه مدت زمان بعد از سفارش کالا به دستم می رسد؟

کلیه سفارش‌ها بدون محدودیت بر حسب موجودی انبار یا تامین از درب کارخانه حداکثر بین دو تا سه روز کاری بعد از تایید پیش پرداخت به مقصد ارسال می‌شود. در صورتی‌که کالا در انبار موجود باشد، با هماهنگی در همان روز قابل ارسال است. در صورت هر گونه نیاز به مشاوره، مشتریان گرامی می‌توانند از طریق راه‌های ارتباطی، سوالات خود را با کارشناسان در این خصوص مطرح کنند.

راه های برقراری ارتباط جهت  سفارش چیست ؟

  •  در صورت تمایل می‌توانید از طریق ثبت سفارش و هماهنگی تلفنی با شماره تماس‌های 66572381  ، 66420571  ، 66571138 -021 با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.
  • تماس از طریق ایمیل info@nikfoolad.com  یا فرم ارتباط با ما موجود در سایت هم راه‌های دیگر ثبت سوالات و سفارش است.