دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت تیرآهن

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

هاش سبک ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۰۰۰ تومان

هاش سبک ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

20

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۱.۸۲۰ تومان

هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

16

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

هاش سنگین ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

18

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

هاش سنگین ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

30

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۶.۳۶۰ تومان

هاش سبک ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

16

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۴.۵۵۰ تومان

تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

16

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۱۸ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

18

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

18

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

22

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۸.۷۲۷.۲۷۰ تومان

تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

30

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۱۴.۳۱۸.۱۸۰ تومان

تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

12

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۳.۴۰۹.۰۹۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۱۴ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۴.۰۹۰.۹۱۰ تومان

تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

16

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۵.۰۴۵.۴۵۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۱۶ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

16

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

14

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۴.۱۳۶.۳۶۰ تومان

تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

20

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۸.۱۸۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۲۷ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

27

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۱۱.۴۵۴.۵۵۰ تومان

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

27

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

30

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۸.۱۸۰ تومان

تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان

ذوب آهن اصفهان

30

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۱۴.۱۸۱.۸۲۰ تومان

تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

12

IPE

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

18

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۶.۰۴۵.۴۵۰ تومان

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

18

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۶.۰۴۵.۴۵۰ تومان

تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

20

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۷.۶۳۶.۳۶۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۲۰ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

20

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

22

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۲۲ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

22

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

27

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۱۱.۵۴۵.۴۵۰ تومان

تیرآهن ذوب آهن ۲۴ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

24

IPE

بنگاه اصفهان

شاخه

۹.۶۳۶.۳۶۰ تومان

تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

24

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران

ذوب آهن اصفهان

24

IPE

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن ذوب آهن ۱۴ بنگاه تهران شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۴.۱۳۶.۳۶۰ تومان

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه

ذوب آهن اصفهان

14

IPE

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

قیمت تیرآهن فایکو

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

18

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۵.۵۴۵.۴۵۰ تومان

تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

14

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۳.۷۲۷.۲۷۰ تومان

تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

16

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۴.۶۳۶.۳۶۰ تومان

تیرآهن ۲۰ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

20

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۷.۳۶۳.۶۴۰ تومان

تیرآهن ۲۲ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

22

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۸.۴۵۴.۵۵۰ تومان

تیرآهن ۲۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران

تیرآهن فایکو

24

IPE

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

قیمت تیرآهن اهواز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۲ متری IPE تهران

تیرآهن اهواز

16

IPE

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن ۱۸ اهواز ۱۲ متری IPE تهران

تیرآهن اهواز

18

IPE

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن ۱۴ اهواز ۱۲ متری IPE تهران

تیرآهن اهواز

14

IPE

بنگاه تهران

شاخه

۳.۶۳۶.۳۶۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

تیرآهن یکی از مقاطع فولادی پر اهمیت و متداول در مصارف صنعتی و ساختمان‌سازی است. این مقطع به صورت خاص برای تحمل تنش‌های حاصل از نیروهای وارده به سازه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. انواع مختلفی از تیرآهن بر حسب شکل سطح مقطع و استاندارد تولید مانند لانه‌زنبوری، هاش سبک و سنگین، IPE، INP وجود دارند. در این مطلب متداول‌ترین سوالات در خصوص سفارش و خرید انواع تیرآهن‌،  پاسخ داده می‌شود. ضمنا در قسمت آشنایی با تیرآهن و انواع آن، مطالب مفصلی درباره تیرآهن وجود دارد که برای کسانی که با این محصول آشنایی کمی دارند، مفید است.

آیا امکان برش به ابعاد دلخواه مشتری امکان پذیر است یا خیر؟

بله، مجموعه نیک فولاد خدماتی مانند زنبوری کردن و برشکاری تیر آهن در ابعاد مورد نظر را بنا بر درخواست خریدار انجام می‌دهد. کلیه این خدمات با دریافت هزینه مجزا و طی اعلام قبلی ارائه می‌شود.

آیا امکان ارائه فاکتور رسمی وجود دارد؟

تمامی کالاهای سفارشی بعد از تایید و نهایی شدن خرید با ارائه فاکتور رسمی خواهد بود.

آیا امکان بازگشت یا تعویض تیرآهن وجود دارد؟

در صورت هر نوع مغایرت کیفی تیرآهن سفارشی بعد از خرید یا داشتن مشخصاتی بر خلاف آنچه در پیش فاکتور ذکر شده، خریدار می‌تواند کالا را به طور کامل همراه با دریافت وجه عودت دهد یا جایگزین کند. در این حالت هزینه‌های ارسال تیرآهن خریداری شده بر عهده شرکت نیک فولاد خواهد بود.

چه مدت زمان بعد از سفارش کالا به دستم می رسد؟

کلیه سفارش‌ها بدون محدودیت بر حسب موجودی انبار یا تامین از درب کارخانه حداکثر بین دو تا سه روز کاری بعد از تایید پیش پرداخت به مقصد ارسال می‌شود. در صورتی‌که کالا در انبار موجود باشد، با هماهنگی در همان روز قابل ارسال است. در صورت هر گونه نیاز به مشاوره، مشتریان گرامی می‌توانند از طریق راه‌های ارتباطی، سوالات خود را با کارشناسان در این خصوص مطرح کنند.

راه های برقراری ارتباط جهت  سفارش چیست ؟

  •  در صورت تمایل می‌توانید از طریق ثبت سفارش و هماهنگی تلفنی با شماره تماس‌های 66572381  ، 66420571  ، 66571138 -021 با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.
  • تماس از طریق ایمیل info@nikfoolad.com  یا فرم ارتباط با ما موجود در سایت هم راه‌های دیگر ثبت سوالات و سفارش است.