دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/25

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/55

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۶.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۷.۵۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۷.۵۵۰ تومان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۵۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/55

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۵.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

2/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۵۸.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

2/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۵۸.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۸.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۸.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

کارخانه

ُST12

۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۵۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۴.۷۳۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل