دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

قیمت میلگرد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار میانه ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

10

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۴۵۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار آذرامین ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

10

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۸ A2 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

8

َA2

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

10

َA2

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۵۹۰ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۵۹۰ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۳۰ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۳۰ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۳۰ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۳۰ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۳۰ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۳۰ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۸ A2 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

8

َA2

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۷۷۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار نیشابور ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۸۶۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

14

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۳۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

16

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۳۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۳۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۸ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

18

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۰ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

20

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۰ A3 شاخه متری کارخانه

میلگرد نیشابور

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۳۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

22

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۳۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۳۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۵ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

25

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تهران

میلگرد نیشابور

28

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۳۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۴ A3 شا