دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

قیمت میلگرد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار میانه ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

10

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۵۵۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۹۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار آذرامین ۸ A2 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

8

َA2

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۴۵۴ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

10

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار آذرامین ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۴۵۴ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۴۵۴ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۴۵۴ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۴۵۴ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۴۵۴ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۴۵۴ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۴۵۴ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۴۵۴ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

10

َA2

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۸۵ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۸ A2 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

8

َA2

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۶۷ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۸۵ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار نیشابور ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

14

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

16

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۸ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

18

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۰ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

20

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

22

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۵ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

25

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تهران

میلگرد نیشابور

28

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۰ A3 شاخه متری کارخانه

میلگرد نیشابور

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۹۵۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۳۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۵۵۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

قیمت میلگرد، میلگرد آجدار بنا بر عوامل مختلف و گاهی حتی روز به روز تغییر می کند. شاید یکی از دلایل این نوسان قیمت، نقش مهم میلگرد در صنایع مختلف باشد. هر چند که ساختمان‌سازی مهم‌ترین صنعت وابسته به میلگرد محسوب می‌شود. این صنعت چنان به قیمت این کالا وابسته است، که یکی از مهم‌ترین فاکتورها در برآورد هزینه پروژه‌های ساختمانی به حساب می‌آید. بنابراین قیمت روز میلگرد، بر روی کم و کیف بازار ساخت و ساز تأثیر چشمگیری دارد. شما می توانید قیمت روز میلگرد ساده و قیمت امروز میلگرد آجدار را با کلیکی روی لینک هایی که در انتهای این صفحه ارائه شده است دریافت نمایید. قیمت میلگرد امروز میانه ، شاهرود، بناب، فایکو، ابهر نیشابور و ذوب آهن اصفهان را از جداول قیمتی این قسمت دریافت نمایید. البته اگر به دنبال خرید میلگرد هستید، توصیه می کنیم قبل از خرید، مطالب صفحه راهنمای خرید میلگرد را کامل مطالعه کنید.
عواملی که قیمت میلگرد، میلگرد آجدار امروز را تغییر می‌دهد!
وقتی قیمت نهایی میلگرد براساس نوسانات روز جهان و ایران تعیین می‌شود، نوبت به عوامل جانبی قیمت‌گذاری می‌رسد. این عوامل عبارتنداز:
کم و کیف خط تولید
خط تولید و فرایندی که از صفر تا صد تولید میلگرد را تشکیل می‌دهد، نقش اساسی در قیمت‌گذاری آن دارد. در خط تولید میلگرد ابتدا شمش فولادی وارد کوره ای با ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد شده و سپس مراحل فرایند نورد را طی می‌کند. در این فرایند از دستگاه هایی مانند کوره پیشگرم، رول‌های کور، رافینگ، رول‌های رافینگ، قیچی متراژ، شانه‌های بسته‌بندی، قیچی سرزن و استند استفاده می‌شود. مجموعه ای از مواد اولیه نیز در خط تولید این محصول به کار گرفته می‌شوند. تغییر در قیمت و ارزش هر کدام از این موارد، برابر با تغییر قیمت میلگرد است.
نیروی انسانی
یکی از عوامل جزیی اما مؤثر در قیمت‌گذاری این محصول، نیروی انسانی است. با افزایش تورم، معمولاً دستمزد نیروی انسانی کارخانه های محصولات فولادی نیز افزایش می‌یابد. این تغییر، افزایش جزیی در قیمت نهایی محصولات آهنی دارد.
تقاضای بازار
وضعیت بازار به لحاظ قدرت خرید مصرف‌کننده یکی از عواملی است که غیرمستقیم بر روی قیمت میلگرد اثر می‌گذارد. هر چه قدرت خرید مردم بالاتر برود، تقاضا بیشتر و قیمت هم بیشتر می‌شود.
شاخص بورس
صنعت فولاد از بخش‌های حساس و در عین حال اثرگذار در بازار بورس جهان و ایران است. به طور کلی شاخص بورس شرکت‌های صنعتی مختلف، از شاخص صنعت تاثیر می‌گیرد. پس اوج و فرود این شاخص، نقش خودش را در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی دارد.
عرضه و فروش
بین روش‌های مختلف عرضه محصول تفاوت وجود دارد. برای مثال اگر میلگرد به صورت عمده عرضه شود، قیمت نهایی شامل تخفیف می‌شود. ازطرفی عرضه میلگرد از طریق انبار کارخانه، یا بنگاه های مختلف در شهرهای دیگر، تغییر غیرقابل انکاری در قیمت محصول دارد. درواقع حمل و نقل میلگرد از کارخانه به محل موردنظر خریدار، به قیمت محصول اضافه می‌شود.
عملکرد فروشنده
گاهی فروشنده های بدون انصاف قیمت محصولات خود را تحت تاثیر جو جامعه و بدون دلیل افزایش می‌دهند. نوسانات هیجانی و بی ثباتی که در بازار محصولات فولادی رخ می‌دهد، خود عاملی برای تشدید این بی ثباتی می‌شود. این شرایط منجر به افزایش ناگهانی و غیرمجاز قیمت‌ محصولات فروشنده های بدون اعتبار می‌شود. اما فروشنده های معتبر و منصف به هیچ وجه تحت تاثیر به اصطلاح حباب‌ها و نوسانات هیجانی قیمت محصولات خود را افزایش نمی‌دهند.
قیمت روز میلگرد، میلگرد آجدار ایران بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
میلگرد یکی از انواع مقاطع فلزی است که آن را از جنس فولاد تهیه می‌کنند. بنابراین قیمت روزانه میلگرد بر اساس قیمت شمش فولاد تعیین می‌شود. از طرفی قیمت شمش فولاد تحت تأثیر عوامل مختلفی است. به جرأت می‌توان گفت که مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در قیمت‌گذاری شمش فولاد، نرخ ارز، بازار بورس و کالا و البته سیاست‌گذاری‌های بازار جهانی فولاد است. حتی تحولات سیاسی در کشور و حتی جهان در تعیین نرخ میلگرد تأثیر دارد. هر کدام از محصولات بالا با توجه به قابلیت‌هایی که دارند، قیمت متفاوتی نیز دارند. یکی از گران قیمت ترین این محصولات، میلگرد گالوانیزه است.
محل بارگیری
محل بارگیری نقشی در قیمت میلگرد ندارد. اما شما می‌توانید از میان کارخانه و بنگاه تهران محلی را برای بارگیری انتخاب کنید. این گزینه کمک می‌کند که مسیر تحویل سفارش شما کوتاه‌تر شده و بارتان زودتر به دستتان برسد.
خرید میلگرد، میلگرد آجدار
برای خرید میلگرد، میلگرد آجدار ابتدا لازم است، آخرین قیمت میلگرد برندهای مختلف را بدانید. سپس می‌توانید بر این اساس نسبت به خرید محصول مورد نظر خود اقدام کنید. خوشبختانه با رونق یافتن کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه‌های آنلاین آهن آلات، امکان خرید آنلاین میلگرد نیز برای شما وجود دارد. شما می‌توانید به راحتی و با چند بار کلیک کردن؛ هر نوع، مدل، برند و سایزی از میلگرد که مدنظرتان است به تعداد مورد نیاز سفارش داده و آن را درب منزل خود تحویل بگیرید.
ما در نیک فولاد خدمات قابل توجهی در زمینه فروش میلگرد به شما ارائه می‌دهیم. چه شما بخواهید میلگرد و آهن آلات یک ساختمان مسکونی ساده را خریداری کنید و چه قصد تأمین میلگرد برای پروژه‌های سنگین را داشته باشید، ما نیازتان را برآورده می‌کنیم.