دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

محاسبه گر وزنی در دسترس نیست

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت ناودانی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۴۵۰ تومان

ناودانی ۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۱.۳۶۰ تومان

ناودانی ۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

12

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۳.۱۸۰ تومان

ناودانی ۱۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

10

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۳.۱۸۰ تومان

ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

12

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۳.۱۸۰ تومان

ناودانی ۱۶ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

16

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹.۵۵۰ تومان

ناودانی ۱۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

18

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۳.۱۸۰ تومان

ناودانی ۲۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

20

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۳.۱۸۰ تومان

ناودانی ۲۶ اروپا ۱۲ متری

ناودانی اروپا

26

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۳.۱۸۰ تومان

ناودانی ۲۴ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

24

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹.۵۵۰ تومان

ناودانی ۲۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

22

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۳.۱۸۰ تومان

ناودانی ۳۰ اروپا ۱۲ متری

ناودانی اروپا

30

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۱.۳۶۰ تومان

ناودانی ۳۵ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

32

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۹.۵۵۰ تومان

ناودانی ۳۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

32

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۹.۵۵۰ تومان

ناودانی ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

40

12 متری

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۶۴.۰۹۰ تومان

ناودانی ۶۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۶.۸۲۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۸ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

8

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹.۵۵۰ تومان

ناودانی ۱۰ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

10

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۱۴ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

14

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹.۵۵۰ تومان

ناودانی ۱۶ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

16

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹.۵۵۰ تومان

ناودانی ۱۸ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

18

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶.۳۶۰ تومان

ناودانی ۲۰ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

20

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۲۲ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

22

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶.۳۶۰ تومان

ناودانی ۲۴ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

24

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰.۴۵۰ تومان

قیمت ناودانی شکفته

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۶ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۸۲۰ تومان

ناودانی ۶ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۹۱۰ تومان

ناودانی ۸ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۳۶۰ تومان

ناودانی ۱۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

10

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۹۱۰ تومان

ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

12

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۳۲۰ تومان

ناودانی ۱۴ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

14

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۳۲۰ تومان

ناودانی ۱۶ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

16

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۱۶ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

16

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت ناودانی فایکو

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

هیچ داده ای یافت نشد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت ناودانی فولاد تهران

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۶ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران

فولاد تهران

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۲۷۰ تومان

ناودانی ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه

فولاد تهران

6

6 متری

کارخانه

۲۷.۵۵۰ تومان

ناودانی ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه

فولاد تهران

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

ناودانی ۸ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران

فولاد تهران

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۰۰۰ تومان

ناودانی ۱۰ فولاد تهران ۶ متری تهران

فولاد تهران

10

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۰۰۰ تومان

ناودانی ۱۰ فولاد فراد ۶ متری کارخانه

فولاد تهران

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۰۰۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت ناودانی فولاد فراد

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۸ فولاد فراد ۶ متری کارخانه

فولاد فراد

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت ناودانی ناب تبریز

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه

ناب تبریز

8

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۷۳۰ تومان