دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق روغنی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۴۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

2

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۱۸۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1/2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۶۴۰ تومان

قیمت ورق روغنی هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۱۸۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۱۸۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

</