دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۶.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۵.۵۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۵۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/55

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/25

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۷۳۰ تومان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۶.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۴.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۷.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۷.۳۶۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل