دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/25

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۴.۶۴۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۶۴۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۴.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/55

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۹۱۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۵.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

کارخانه

ُST12

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۹.۱۸۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل