دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۶.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0.45

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۶.۸۲۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۵.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/55

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/7

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

0/9

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ُST12

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۶۴۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۷۳۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه کاشان

1/25

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۷۳۰ تومان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/55

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۵.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۵.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۵.۲۷۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۳۶۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۳.۰۰۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

کارخانه

ُST12

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۶۴۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۶۴۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۱۸۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۰۹۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۶۴۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۶۴۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۵۵۰ تومان

ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران

ورق گالوانیزه هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۵۵۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل