دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه 8 میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۸ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

8

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۴۰.۸۶۰ تومان

قیمت ورق سیاه 10 اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

10

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۸.۰۹۰ تومان

ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

10

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۸.۰۹۰ تومان

قیمت ورق سیاه 12 میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

12

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

12

فابریک

کارخانه

ST37

۳۳.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

12

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۱۸۰ تومان

قیمت ورق سیاه 15میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

15

فابریک

کارخانه

ST37

۳۳.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

15

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۱۸۰ تومان

قیمت ورق سیاه 20 میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

20

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۲.۱۴۰ تومان

ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

20

فابریک

کارخانه

ST37

۳۰.۷۷۰ تومان

قیمت ورق سیاه 25 میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

25

فابریک

کارخانه

ST37

۲۹.۶۴۰ تومان

ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

25

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۱.۹۵۰ تومان

ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

25

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۱.۰۵۰ تومان

ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

25

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۱.۰۵۰ تومان

قیمت ورق سیاه 30 میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

30

فابریک

کارخانه

ST37

۳۰.۶۸۰ تومان

قیمت ورق سیاه 35 میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

35

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۱.۹۵۰ تومان

ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

35

فابریک

کارخانه

ST37

۳۰.۵۹۰ تومان

قیمت ورق سیاه 40 میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

40

فابریک

کارخانه

ST37

۳۱.۵۰۰ تومان

ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

40

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۲.۸۶۰ تومان

قیمت ورق سیاه 45 میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

45

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۲۹.۶۴۰ تومان

قیمت ورق سیاه 50 میل اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

50

فابریک

کارخانه

ST37

۳۰.۹۵۰ تومان

ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

50

فابریک

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

50

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۲.۱۴۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل