دسته بندی

قیمت نبشی آلومینیوم

It seems we can't find what you're looking for.
نام محصول نبشی آلومینیومضخامتوزنطول شاخهواحد وزنقیمت
نبشی 1.5*30*20 آلومینیوم1.5mm1.26مترkg139000تومان
نبشی 2.5*30*20 آلومینیوم2.5mm2.46مترkg139000تومان
نبشی 1*20*20 آلومینیوم1mm0.86مترkg139000تومان
نبشی 1.5*20*20 آلومینیوم1.5mm1.56مترkg139000تومان
نبشی 2*20*20 آلومینیوم2mm26مترkg139000تومان
نبشی 2.2*20*20 آلومینیوم2.2mm2.26مترkg139000تومان