دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
آلیاژ
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

Form

قیمت ناودانی اروپایی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

آلیاژ

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۱۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

10

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

12

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۱۴ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناب تبریز

14

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۱۶ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

16

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۱۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

18

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۲۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

20

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۲۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

22

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۲۴ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

24

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۲۶ اروپا ۱۲ متری

ناودانی اروپا

26

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۳۰ اروپا ۱۲ متری

ناودانی اروپا

30

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۳۵ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

32

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۳۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

32

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۸.۱۸۰ تومان

ناودانی ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

40

12 متری

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۶۶.۸۲۰ تومان

ناودانی ۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۰.۹۱۰ تومان

ناودانی ۶۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹.۰۹۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل