دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار نیشابور ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

14

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

16

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۸ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

18

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۰ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

20

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

22

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۵ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

25

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تهران

میلگرد نیشابور

28

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳.۶۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۰ A3 شاخه متری کارخانه

میلگرد نیشابور

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۹۵۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل