دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
آلیاژ
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

قیمت نبشی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت نبشی آریان فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۹۵۱ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۵۵۰ تومان

نبشی ۷ * ۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

7

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۱۴۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۵۵۰ تومان

نبشی ۵*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۵۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۵۵۰ تومان

نبشی ۵ * ۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

7

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۸۲۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۰۹۰ تومان

نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

12

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۰۵۰ تومان

نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

12

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۰۵۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

10

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

قیمت نبشی جاوید بناب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۳ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

نبشی ۴ * ۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

نبشی ۴ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۶ متری کارخان

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۳۶۰ تومان

نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

نبشی ۵ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

قیمت نبشی شکفته

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

3

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

10

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

3

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

10

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۲۳۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۳۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۹۱۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

10

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

8

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

قیمت نبشی ظهوریان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

3

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۶۴۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۶۴۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۶۴۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۶۴۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۶۴۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

3

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۳۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل