دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت نبشی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت نبشی آریان فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۹۵۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۹۵۰ تومان

نبشی ۷ * ۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

7

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۹۵۰ تومان

نبشی ۵*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۹۵۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۹۵۰ تومان

نبشی ۵ * ۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

7

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۰۰۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۰۵۰ تومان

نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

12

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۵۹۰ تومان

نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

12

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۵۰۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۵۹۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

10

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۵۰۰ تومان

قیمت نبشی جاوید بناب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۳ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۷۳۰ تومان

نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۷۳۰ تومان

نبشی ۴ * ۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۴ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۶ متری کارخان

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۵ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

قیمت نبشی شکفته

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

10

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

10

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۰۰۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

10

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

3

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۴۵۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

3

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۰۰۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۹۱۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۹۱۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

8

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۳۶۰ تومان

قیمت نبشی ظهوریان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

3

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۰۰۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

3

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۵۰۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۰۰۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۰۰۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۰۰۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۰۰۰ تومان

قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان