استعلام و خرید

قیمت میلگرد نیشابور

برندهای منتخب
نیشابور

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 13:05 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۲ کارخانه کیلوگرم
25,779 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری تهران A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور 28 کارخانه کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور 25 انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۲۲ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۲۰ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۱۸ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۱۶ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۱۴ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور 32 کارخانه کیلوگرم
24,862 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه نیشابور 28 انبار کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور 25 کارخانه کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۲۲ کارخانه کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۶ کارخانه کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۴ کارخانه کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۲۰ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۸ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید

کارشناسان فروش