استعلام و خرید

قیمت پروفیل گالوانیزه

کارشناسان فروش

۲

آخرین بروزرسانی : 12:12 1402/12/20
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل گالوانیزه 2*20*30 کارخانه 6 متری 20*30 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,730 تومان
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری 20*20 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,730 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*90*90 کارخانه 6 متری 90*90 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*80*40 کارخانه 6 متری 80*40 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,720 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*80*80 کارخانه 6 متری 80*80 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,720 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*70*70 کارخانه 6 متری 70*70 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,720 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*60*60 کارخانه 6 متری 60*60 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,720 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*60*40 کارخانه 6 متری 60*40 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,720 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*50*50 کارخانه 6 متری 50*50 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,720 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*50*30 کارخانه 6 متری 50*30 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,720 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*40*40 کارخانه 6 متری 40*40 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,720 تومان
پروفیل گالوانیزه 2*40*20 کارخانه 6 متری 40*20 ۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,720 تومان

۲.۵

آخرین بروزرسانی : 12:10 1402/12/20
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل گالوانیزه 2.5*100*100 کارخانه 6 متری ۱۰۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*90*90 کارخانه 6 متری 90*90 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*80*40 کارخانه 6 متری 80*40 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*80*80 کارخانه 6 متری 80*80 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*70*70 کارخانه 6 متری 70*70 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*60*60 کارخانه 6 متری 60*60 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*60*40 کارخانه 6 متری 60*40 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*50*50 کارخانه 6 متری 50*50 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*50*30 کارخانه 6 متری 50*30 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*40*40 کارخانه 6 متری 40*40 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*40*20 کارخانه 6 متری 40*20 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 2.5*30*30 کارخانه 6 متری 30*30 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
53,090 تومان
پروفیل گالوانیزه 3*60*60 کارخانه 6 متری 60*60 ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,160 تومان

۳

آخرین بروزرسانی : 12:08 1402/12/20
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل گالوانیزه 3*100*100 کارخانه 6 متری 100*100 ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,160 تومان
پروفیل گالوانیزه 3*90*90 کارخانه 6 متری ۹۰*۹۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,160 تومان
پروفیل گالوانیزه 3*80*40 کارخانه 6 متری 80*80 ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,160 تومان
پروفیل گالوانیزه 3*70*70 کارخانه 6 متری 70*70 ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,160 تومان
پروفیل گالوانیزه 3*60*120 کارخانه 6 متری 60*120 ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,160 تومان
پروفیل گالوانیزه 3*50*50 کارخانه 6 متری 50*50 ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,160 تومان
پروفیل گالوانیزه 3*40*40 کارخانه 6 متری 40*40 ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
52,160 تومان

۴

آخرین بروزرسانی : 12:07 1402/12/20
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل گالوانیزه 4*100*100 کارخانه 6 متری 100*100 ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
51,120 تومان
پروفیل گالوانیزه 4*80*40 کارخانه 6 متری 80*40 ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
51,120 تومان
پروفیل گالوانیزه 4*80*80 کارخانه 6 متری 80*80 ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
51,120 تومان
پروفیل گالوانیزه 4*70*70 کارخانه 6 متری 70*70 ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
51,120 تومان
پروفیل گالوانیزه 4*120*60 کارخانه 6 متری 120*60 ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
51,120 تومان
پروفیل گالوانیزه 4*60*60 کارخانه 6 متری 60*60 ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
51,120 تومان
پروفیل گالوانیزه 4*50*50 کارخانه 6 متری 50*50 ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
51,120 تومان
پروفیل گالوانیزه 4*40*40 کارخانه 6 متری 40*40 ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
51,120 تومان
پروفیل 4*90*90 کارخانه 6 متری 90*90 ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
34,860 تومان

کارشناسان فروش