استعلام و خرید

قیمت میلگرد نیشابور

برندهای منتخب
نیشابور

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 14:01 1402/12/23
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • اتمام معاملات
نام حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۲ کارخانه کیلوگرم
27,020 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری تهران شاخه ۱۲ متری نیشابور 28 کارخانه کیلوگرم
26,790 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران شاخه نیشابور 25 انبار کیلوگرم
26,790 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران شاخه نیشابور ۲۲ انبار کیلوگرم
26,790 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران شاخه نیشابور ۲۰ انبار کیلوگرم
26,790 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران شاخه نیشابور ۱۸ انبار کیلوگرم
26,790 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران شاخه نیشابور ۱۶ انبار کیلوگرم
26,790 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران شاخه نیشابور ۱۴ انبار کیلوگرم
26,790 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور 32 کارخانه کیلوگرم
25,870 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه نیشابور 28 انبار کیلوگرم
25,870 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور 25 کارخانه کیلوگرم
25,870 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور ۲۲ کارخانه کیلوگرم
25,870 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور ۲۰ کارخانه کیلوگرم
25,870 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۸ کارخانه کیلوگرم
25,870 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۶ کارخانه کیلوگرم
25,870 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۴ کارخانه کیلوگرم
25,870 تومان

کارشناسان فروش