استعلام و خرید

قیمت میلگرد 8ام آذر 1402

برندهای منتخب
نیشابور ظفر بناب ذوب آهن اصفهان میانه آذر فولاد امین

کارشناسان فروش

نیشابور

آخرین بروزرسانی : 14:40 1402/09/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۲ کارخانه کیلوگرم
22,020 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری تهران A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور 28 کارخانه کیلوگرم
21,560 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور 25 انبار کیلوگرم
21,560 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۲۲ انبار کیلوگرم
21,560 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۲۰ انبار کیلوگرم
21,560 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۱۸ انبار کیلوگرم
21,560 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۱۶ انبار کیلوگرم
21,560 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۱۴ انبار کیلوگرم
21,560 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور 32 کارخانه کیلوگرم
21,470 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه نیشابور 28 انبار کیلوگرم
20,830 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور 25 کارخانه کیلوگرم
20,830 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۲۲ کارخانه کیلوگرم
20,830 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۲۰ کارخانه کیلوگرم
20,830 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۸ کارخانه کیلوگرم
20,830 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۶ کارخانه کیلوگرم
20,830 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۴ کارخانه کیلوگرم
20,830 تومان

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : 12:15 1402/09/08
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۸ کارخانه کیلوگرم
21,350 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۲ کارخانه کیلوگرم
21,170 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۰ کارخانه کیلوگرم
21,170 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب 28 کارخانه کیلوگرم
20,960 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب 25 کارخانه کیلوگرم
20,960 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۲۲ کارخانه کیلوگرم
20,960 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۲۰ کارخانه کیلوگرم
20,960 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۸ کارخانه کیلوگرم
20,960 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۶ کارخانه کیلوگرم
20,960 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۴ کارخانه کیلوگرم
20,960 تومان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : 16:18 1402/09/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار ذوب آهن 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۸ کارخانه کیلوگرم
21,330 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۶ کارخانه کیلوگرم
21,240 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۴ کارخانه کیلوگرم
21,240 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان 25 کارخانه کیلوگرم
21,100 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۲۰ کارخانه کیلوگرم
21,100 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۲۲ کارخانه کیلوگرم
21,010 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان 32 کارخانه کیلوگرم
20,870 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان 28 کارخانه کیلوگرم
20,870 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید

میانه

آخرین بروزرسانی : 14:43 1402/09/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۲ کارخانه کیلوگرم
20,410 تومان
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 میانه ۱۰ کارخانه کیلوگرم
20,410 تومان
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه 32 کارخانه کیلوگرم
20,000 تومان
میلگرد آجدار میانه ۲۸ A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه 28 کارخانه کیلوگرم
20,000 تومان
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه 25 کارخانه کیلوگرم
20,000 تومان
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۲۲ کارخانه کیلوگرم
20,000 تومان
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۲۰ کارخانه کیلوگرم
20,000 تومان
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۸ کارخانه کیلوگرم
20,000 تومان
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۶ کارخانه کیلوگرم
20,000 تومان
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۴ کارخانه کیلوگرم
20,000 تومان

آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : 14:36 1402/09/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار آذرامین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۲۲ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین 32 کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین 28 کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین 25 کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۲۰ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۸ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۶ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۴ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۲ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۰ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۸ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید

کارشناسان فروش

قیمت میلگرد بنا بر عوامل مختلف و گاهی حتی روز به روز تغییر می کند. شاید یکی از دلایل این نوسان قیمت، نقش مهم میلگرد در صنایع مختلف باشد. هر چند که ساختمان‌سازی مهم‌ترین صنعت وابسته به میلگرد محسوب می‌شود. این صنعت چنان به قیمت این کالا وابسته است، که یکی از مهم‌ترین فاکتورها در برآورد هزینه پروژه‌های ساختمانی به حساب می‌آید. بنابراین قیمت روز میلگرد، بر روی کم و کیف بازار ساخت و ساز تأثیر چشمگیری دارد. شما می توانید قیمت روز میلگرد ساده و قیمت امروز میلگرد آجدار را با کلیکی روی لینک هایی که در انتهای این صفحه ارائه شده است دریافت نمایید. قیمت میلگرد امروز میانه ، شاهرود، بناب، فایکو، ابهر نیشابور و ذوب آهن اصفهان را از جداول قیمتی این قسمت دریافت نمایید. البته اگر به دنبال خرید میلگرد هستید، توصیه می کنیم قبل از خرید، مطالب صفحه راهنمای خرید میلگرد را کامل مطالعه کنید
قیمت میلگرد
قیمت میلگرد از عواملی مانند سایز، ضخامت، برند و کارخانه تولیدی نشأت می‌گیرد که در ادامه با این عوامل آشنا خواهید شد. اما آیا می‌دانید چه عوامل جانبی دیگری قیمت این محصول را دستخوش تغییر می‌کند؟
عواملی که قیمت میلگرد امروز را تغییر می‌دهد!
وقتی قیمت نهایی میلگرد براساس نوسانات روز جهان و ایران تعیین می‌شود، نوبت به عوامل جانبی قیمت‌گذاری می‌رسد. این عوامل عبارتنداز:

کم و کیف خط تولید

خط تولید و فرایندی که از صفر تا صد تولید میلگرد را تشکیل می‌دهد، نقش اساسی در قیمت‌گذاری آن دارد. در خط تولید میلگرد ابتدا شمش فولادی وارد کوره ای با ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد شده و سپس مراحل فرایند نورد را طی می‌کند. در این فرایند از دستگاه هایی مانند کوره پیشگرم، رول‌های کور، رافینگ، رول‌های رافینگ، قیچی متراژ، شانه‌های بسته‌بندی، قیچی سرزن و استند استفاده می‌شود. مجموعه ای از مواد اولیه نیز در خط تولید این محصول به کار گرفته می‌شوند. تغییر در قیمت و ارزش هر کدام از این موارد، برابر با تغییر قیمت میلگرد است.

نیروی انسانی

یکی از عوامل جزیی اما مؤثر در قیمت‌گذاری این محصول، نیروی انسانی است. با افزایش تورم، معمولاً دستمزد نیروی انسانی کارخانه های محصولات فولادی نیز افزایش می‌یابد. این تغییر، افزایش جزیی در قیمت نهایی محصولات آهنی دارد.

تقاضای بازار

وضعیت بازار به لحاظ قدرت خرید مصرف‌کننده یکی از عواملی است که غیرمستقیم بر روی قیمت میلگرد اثر می‌گذارد. هر چه قدرت خرید مردم بالاتر برود، تقاضا بیشتر و قیمت هم بیشتر می‌شود.

شاخص بورس

صنعت فولاد از بخش‌های حساس و در عین حال اثرگذار در بازار بورس جهان و ایران است. به طور کلی شاخص بورس شرکت‌های صنعتی مختلف، از شاخص صنعت تاثیر می‌گیرد. پس اوج و فرود این شاخص، نقش خودش را در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی دارد.

عرضه و فروش

بین روش‌های مختلف عرضه محصول تفاوت وجود دارد. برای مثال اگر میلگرد به صورت عمده عرضه شود، قیمت نهایی شامل تخفیف می‌شود. ازطرفی عرضه میلگرد از طریق انبار کارخانه، یا بنگاه های مختلف در شهرهای دیگر، تغییر غیرقابل انکاری در قیمت محصول دارد. درواقع حمل و نقل میلگرد از کارخانه به محل موردنظر خریدار، به قیمت محصول اضافه می‌شود.

عملکرد فروشنده

گاهی فروشنده های بدون انصاف قیمت محصولات خود را تحت تاثیر جو جامعه و بدون دلیل افزایش می‌دهند. نوسانات هیجانی و بی ثباتی که در بازار محصولات فولادی رخ می‌دهد، خود عاملی برای تشدید این بی ثباتی می‌شود. این شرایط منجر به افزایش ناگهانی و غیرمجاز قیمت‌ محصولات فروشنده های بدون اعتبار می‌شود. اما فروشنده های معتبر و منصف به هیچ وجه تحت تاثیر به اصطلاح حباب‌ها و نوسانات هیجانی قیمت محصولات خود را افزایش نمی‌دهند.
قیمت انواع میلگرد
این مصالح کاربردی نیز مانند هر مصالح ساختمانی دیگری انواع مختلفی دارند. میلگرد ساده و میلگرد آجدار از جمله دسته‌بندی‌های رایج میلگرد است. بنابراین اگر بخواهیم لیست قیمت انواع میلگرد را تهیه کنیم، باید در آن از قیمت میلگرد آجدار و ساده به صورت مجزا نام ببریم.
میلگرد ساده در انواع صنایع که وابسته به مقاطع فلزی هستند، کاربرد دارد. اما بیشترین کاربرد میلگردهای آجدار در صنعت ساختمان سازی است.
فاکتورهای موثر قیمت میلگرد
فاکتورهایی برای ارائه در فهرست قیمت روز میلگرد وجود دارد،که در ادامه به آن می‌پردازیم:

بر اساس نوع: بر این اساس انواع مختلفی از میلگرد وجود دارد:
اروپایی؛ که در ترکیبات خود حاوی کربن، منگنز و سیلیکون است.
میلگرد سیاه یا میلگرد با فولاد پر کربن؛ که دارای استحکام کششی بالایی است.
میلگرد با پوشش اپوکسی؛ که در مقابل خوردگی و ساییدگی مقاومت بالایی دارد.
پلیمری یا همان  (GFRP): این میلگرد را از فیبر تقویت شده می سازند. لازم است بدانید که مقاومت بالایی در برابر سولفات ‌ها و كلريدها دارد.
میلگرد گالوانیزه؛ که چهل برابر میلگرد سیاه در مقابل خوردگی مقام است.
میلگرد فولادی ضد زنگ؛ مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی این میلگرد ۱۵۰۰ برابر بیشتر از میلگرد سیاه می باشد.
ترانس؛ این علاوه بر ساخت و ساز در تولید محصولات زینتی نیز کاربرد دارد.
بر اساس سایز: ۳۴۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۲۰، ۵۰۰ و ۵۲۰ از جمله سایزهای میلگرد آجدار است. این سایزها قیمت‌های مختلفی دارند. قیمت نوع ساده این مقطع نیز به همین ترتیب بر اساس سایز، متفاوت است.
 استاندارد روسی: بر این اساس قیمت میلگرد A2 با A3 و  A4 فرق دارد.
بر اساس کارخانه تولیدی: در ایران کارخانه‌های زیادی وجود دارند که انواع میلگرد را تولید و وارد بازار می‌کنند. برند میلگرد یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت آن است. بر این اساس قیمت میلگرد ذوب آهن با قیمت میلگرد بناب فرق دارد. از دیگر کارخانه‌های عرضه کننده میلگرد می‌توان به آذر امین، نیشابور، میانه، زاگرس، نطنز، ابهر، فایکو و فولاد مبارکه اشاره کرد.
بر اساس مواد اولیه: همانطور که میدانید میلگرد را از فولاد تهیه میسازند. به همین دلیل قیمت فولاد یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین آخرین قیمت این مقطع فولادی می‌باشد.

قیمت روز میلگرد ایران بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
میلگرد یکی از انواع مقاطع فلزی است که آن را از جنس فولاد تهیه می‌کنند. بنابراین قیمت روزانه میلگرد بر اساس قیمت شمش فولاد تعیین می‌شود. از طرفی قیمت شمش فولاد تحت تأثیر عوامل مختلفی است. به جرأت می‌توان گفت که مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در قیمت‌گذاری شمش فولاد، نرخ ارز، بازار بورس و کالا و البته سیاست‌گذاری‌های بازار جهانی فولاد است. حتی تحولات سیاسی در کشور و حتی جهان در تعیین نرخ میلگرد تأثیر دارد. هر کدام از محصولات بالا با توجه به قابلیت‌هایی که دارند، قیمت متفاوتی نیز دارند. یکی از گران قیمت ترین این محصولات، میلگرد گالوانیزه است.

قیمت میلگرد امروز اصفهان را نیز میتوانید از طریق این مرجع قیمت آهن آلات دنبال کنید.
بهترین منبع قیمت‌گذاری روزانه میلگرد
اگر امروز قصد خرید میلگرد را دارید، باید از قیمت امروز میلگرد مطلع شوید. در نیک فولاد شما می‌توانید با خیال راحت به لیست قیمت روز میلگرد دسترسی داشته باشید. ما اینجا در ارائه اعداد و ارقام مشخص شده، به روز بودن آمار و اطلاعات نهایت دقت را اعمال می‌کنیم. به علاوه تنوع محصولات که همگی با ذکر مشخصات کامل و قیمت روز در دسته‌بندی‌های مجزا در صفحات ما فراهم آمده است، در وقت و انرژی شما صرفه‌جویی می‌کند.
خرید میلگرد
برای خرید میلگرد ابتدا لازم است، آخرین قیمت میلگرد برندهای مختلف را بدانید. سپس می‌توانید بر این اساس نسبت به خرید محصول مورد نظر خود اقدام کنید. خوشبختانه با رونق یافتن کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه‌های آنلاین آهن آلات، امکان خرید آنلاین میلگرد نیز برای شما وجود دارد. شما می‌توانید به راحتی و با چند بار کلیک کردن؛ هر نوع، مدل، برند و سایزی از میلگرد که مدنظرتان است به تعداد مورد نیاز سفارش داده و آن را درب منزل خود تحویل بگیرید.

ما در نیک فولاد خدمات قابل توجهی در زمینه فروش میلگرد به شما ارائه می‌دهیم. چه شما بخواهید میلگرد و آهن آلات یک ساختمان مسکونی ساده را خریداری کنید و چه قصد تأمین میلگرد برای پروژه‌های سنگین را داشته باشید، ما نیازتان را برآورده می‌کنیم.

سرعت و وقت شناسی در تحویل سفارشات شما یکی از مهم‌ترین اصول ما است. این ویژگی اجازه نمی‌دهد پروژه‌های شما حتی یک روز به تأخیر بفتد. همچنین ما تضمین می‌کنیم که کیفیت و کمیت محصولات ارسالی طبق سفارش شما تحویل داده شود. لازم است بدانید در غیر اینصورت، محصول معیوب را میتوانید مرجوع کنید.

قیمت میلگرد آجدار در جدول‌های زیر براساس آخرین تغییرات بازار به‌روزرسانی می‌شود. هر کدام از این محصولات دارای ویژگی‌های متفاوتی است که به نوعی ریشه اختلاف قیمت آنها نیز محسوب می‌شوند.
قیمت میلگرد آجدار
این محصول به خاطر شیارهایی که بر روی آن وجود دارد، چسبندگی زیادی با بتن ایجاد کرده و به خوبی به آن پیوند می‌خورد. بنابراین بتن آرمه با این نوع میلگرد استحکام و مقاومت بیشتری دارد. درواقع این مقطع بهتر از میلگرد ساده بتن را تقویت می‌کند. به همین  این محصول در بتن‌ریزی دیوار و کف و همچنین ساخت خاموت، سنجاقی، رکابی، عصایی و زیگزاک کاربرد دارد.
برندهای مختلف، قیمت‌های متفاوت!
ظفربناب، آذر فولاد امین، میانه، ذوب آهن اصفهان و نیشابور انواع برندهای این محصول در ایران است. هرکدام از این برندها محصولات خود را با قیمت متفاوتی در بازار عرضه می‌کنند. گاهی نیز نام یک برند به خودی خود عاملی برای افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت آن است.
کدام سایز میلگرد را می‌خواهید؟
این محصول در سایزهای ۸ تا ۳۲ موجود است. سایز میلگرد یک عامل تعیین‌کننده در قیمت نهایی آن است.
قیمت میلگرد آجدار A2 یا میلگرد A3؟
شما در بخش استاندارد می‌توانید نوع میلگرد آجدار را انتخاب کنید. این بخش براساس استاندارد روسی که در دسته‌بندی این نوع محصول رایج است، طراحی شده‌است. در ضمن این میلگردها به صورت شاخه عرضه شده و واحد فروش آنها کیلوگرم است. قیمت نهایی محصول برطبق هریک از این مشخصه‌ها متفاوت است.
قیمت روز میلگرد آجدار
به دلیل اینکه احداث پروژه‌های ساخت‌وساز بدون این محصول امکان‌پذیر نیست، قیمت آن نوسانات قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. حتی در ارزیابی‌های اخیر، قیمت این محصول در بازارهای داخلی به نرخ‌های صادراتی نزدیک شده‌است. این رویداد ممکن است به کاهش تقاضا در بازار منجر شود. هر چند قوانین قیمت‌گذاری محصولات فولادی اجازه نمی‌دهد اختلاف قیمت بین بازار داخلی و محصول صادراتی کمتر از ده درصد باشد.
قیمت میلگرد ساده
قیمت میلگرد ساده در جدول‌هایی براساس چند ویژگی مختلف تعیین شده‌است. همه این اعداد طبق آخرین تغییرات بازار آهن‌آلات و محصولات فولادی مدام به‌روزرسانی می‌شود. برای اینکه نرخ روز محصول موردنظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیدا کنید، چند ویژگی مختلف برای هر میلگرد ساده تعریف شده‌است.
معرفی خلاصه میلگرد ساده
این نوع میلگرد بیشتر برای مسلح کردن بتن یا افزایش مقاومت آن به کار گرفته می‌شود. به جزء دورپیچ آرماتوربندی، ساخت خاموت نیز با استفاده از این محصول انجام می‌گیرد. ساخت میلگرد حرارتی و احداث سقف تیرچه بلوک از دیگر کاربردهای این محصول است.
میلگرد ساده براساس برند
ابهر و نطنز دو برند مطرح تولید میلگرد است که این محصول را در سایزهای مختلف طراحی و عرضه می‌کنند. قیمت میلگرد ابهر و نظنز با یکدیگر متفاوت است. شما می‌توانید برند موردنظرتان را انتخاب کرده و انواع محصولات آن را در جدول مشاهده کنید.
سایزهای مختلف میلگرد ساده
میلگرد A1 که نام دیگر این محصول است در چند سایز مختلف تولید می‌شود. پس لازم است بنابه نیاز خود، سایز درست را انتخاب کرده تا قیمت نهایی محصول را ببینید. دو سایز ۵.۵ و ۶.۵ برای این نوع میلگرد تعریف شده‌است.

حالت میلگرد

این محصول به صورت کلاف عرضه شده و می‌توانید آن را براساس وزن و با واحد کیلوگرم خریداری کنید.
قیمت روز میلگرد ساده در بازار
در نهایت قیمت روز میلگرد ساده با توجه به نوسان قیمت‌ها در بازار مشخص می‌شود. یعنی با بالا کشیدن نرخ ارز، قیمت فولاد نیز افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت همه محصولات فولادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. قیمت امروز میلگرد A 1 نیز به همین شکل از بازار تأثیر می‌گیرد.
دسترسی به قیمت‌‌ لحظه ای میلگرد ساده
به جزء این جدول‌ها، نیک فولاد راه دیگری را نیز برای اطلاع از قیمت‌ها پیش پای شما قرار داده است. این راه استعلام قیمت‌ها از طریق تماس تلفنی با کارشناسان نیک فولاد است. یعنی شما می‌توانید هر لحظه با کارشناسان نیک فولاد تماس گرفته و آخرین اطلاعات در مورد محصول را دریافت کنید.

در ضمن علاوه بر استعلام قیمت، امکان دریافت مشاوره و حتی خرید محصول از طریق تماس تلفنی با کارشناسان نیک فولاد وجود دارد. یعنی با یک تماس تلفنی ساده، صفر تا صد استعلام قیمت تا تأمین محصول توسط مجموعه نیک فولاد انجام می‌گیرد.
محل بارگیری
محل بارگیری نقشی در قیمت میلگرد ندارد. اما شما می‌توانید از میان کارخانه و بنگاه تهران محلی را برای بارگیری انتخاب کنید. این گزینه کمک می‌کند که مسیر تحویل سفارش شما کوتاه‌تر شده و بارتان زودتر به دستتان برسد.