استعلام و خرید

میلگرد آجدار

برندهای منتخب
نیشابور ذوب آهن اصفهان ظفر بناب میانه آذر فولاد امین

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 13:05 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۲ کارخانه کیلوگرم
25,779 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۶ کارخانه کیلوگرم
25,410 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۴ کارخانه کیلوگرم
25,410 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۸ کارخانه کیلوگرم
25,230 تومان
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۲ کارخانه کیلوگرم
25,230 تومان
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 میانه ۱۰ کارخانه کیلوگرم
25,230 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری تهران A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور 28 کارخانه کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور 25 انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۲۲ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۲۰ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۱۸ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۱۶ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران A3 شاخه نیشابور ۱۴ انبار کیلوگرم
25,229 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۲ کارخانه کیلوگرم
25,050 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۰ کارخانه کیلوگرم
25,050 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان 32 کارخانه کیلوگرم
24,960 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان 25 کارخانه کیلوگرم
24,960 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور 32 کارخانه کیلوگرم
24,862 تومان
میلگرد آجدار میانه ۲۸ A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه 28 کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه 25 کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۲۲ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۲۰ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۸ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۶ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۴ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب 28 کارخانه کیلوگرم
24,680 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب 25 کارخانه کیلوگرم
24,680 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۲۲ کارخانه کیلوگرم
24,680 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۲۰ کارخانه کیلوگرم
24,680 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۸ کارخانه کیلوگرم
24,680 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۶ کارخانه کیلوگرم
24,680 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۴ کارخانه کیلوگرم
24,680 تومان
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه 32 کارخانه کیلوگرم
24,590 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان 28 کارخانه کیلوگرم
24,500 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۲۲ کارخانه کیلوگرم
24,500 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۲۰ کارخانه کیلوگرم
24,500 تومان
میلگرد آجدار ذوب آهن 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۸ کارخانه کیلوگرم
24,500 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه نیشابور 28 انبار کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور 25 کارخانه کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۲۲ کارخانه کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۶ کارخانه کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۴ کارخانه کیلوگرم
23,944 تومان
میلگرد آجدار آذرامین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۲۲ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین 32 کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین 28 کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین 25 کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۲۰ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۸ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۶ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۴ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۲ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۰ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۸ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۲۰ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری نیشابور ۱۸ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۲ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید

کارشناسان فروش