دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت پروفیل مبلی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 0.7

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۰.۷*۱۰*۲۰ کارخانه ۶متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۱۰*۲۵ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ST12

کارخانه

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۲۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۳۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۶۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 0.9

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۰.۹*۱۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۲۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۳۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۶۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۱*۱۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۲۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۳۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۴۰*۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۵۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۶۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1.25

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۱۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۲۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۶۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1.5

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۱.۵*۱۰*۱۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۱۰*۲۵ کارخانه ۶ متری

وارداتی

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۱۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۲۵*۲۵ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۳۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۵۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۶۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ST12

بنگاه تهران

6 متری

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۱۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

سوالات متداول در رابطه با خرید پروفیل مبلی

پروفیل مبلی، نوعی مقطع فولادی سبک است که با استفاده از ورق‌های روغنی در ضخامت‌های مشخص و جنس‌های مختلف ورق تولید می‌شود. مهم‌ترین کاربرد این پروفیل در مبلمان‌سازی و ساخت وسایل تزیینی است. این راهنما با هدف پاسخ به سوالات متداول مشتریان شرکت نیک فولاد پیش از خرید تنظیم شده است.

حداقل میزان سفارش پروفیل مبلی چقدر است؟

با توجه به طیف ارتباطی گسترده شرکت نیک فولاد با تولید کنندگان و کارخانجات معتبر، امکان تامین کالا در هر حجم از سفارش موجود است. بنابراین می‌توانید بعد از مشاوره با کارشناسان فروش، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید.

عوامل موثر بر قیمت پروفیل مبلی چیست؟

قیمت پروفیل‌های مبلی به عنوان مقاطع فلزی عمدتا فولادی در مرحله اول تابع نوسانات بازار ارز، بحران‌های اقتصادی کشور، تغییرات جهانی قیمت و تغییرات عرضه و تقاضای بازار ایران است. ضمن اینکه همان طور که مشخص است، وزن پروفیل، کیفیت کارخانه تولید کننده، نوع پروفیل (آلومینیوم، گالوانیزه، سیاه) نیز در این میان تاثیر خواهد گذاشت. بهترین کار برای برآورد هزینه پروژه و ثبت سفارش خرید، مشاوره با کارشناسان شرکت و استعلام قیمت به شکل روزانه از طریق وب سایت یا تماس تلفنی است.

هزینه ارسال سفارش پروفیل مبلی به مقصد به چه میزان است؟

از آنجا که مسافت حمل کالا و حجم بار، تاثیر مستقیمی در هزینه ارسال پروفیل دارد، ارائه قیمت ثابت در این خصوص امکان‌پذیر نیست. کلیه موارد بعد از ثبت نهایی سفارش با هماهنگی خریدار و استعلام از باربری های معتبر طرف قرارداد با شرکت نیک فولاد مشخص خواهند شد.

در صورت تایید، ارسال پروفیل سفارش داده شده چه مدت زمان طول خواهد کشید؟

اگر حجم سفارش متناسب با موجودی روزانه در انبار شرکت نیک فولاد باشد، در همان روز پروفیل مبلی تحویل خریدار خواهد شد. اما در صورتی‌که کالای مورد نیاز از درب کارخانه تامین شود، ارسال حداکثر یک تا سه روز کاری زمان خواهد برد.

راه‌های برقراری ارتباط برای سفارش پروفیل مبلی چیست؟

کلیه خریداران محترم می‌توانند در کوتاهترین زمان ممکن سفارش خود را به شکل آنلاین و با ارسال پیام از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی به شماره 09122382606 یا ارسال ایمیل به نشانی info@nikfoolad.com همچنین فرم تماس با ما موجود در وب سایت، ثبت کنند. در همه این حالات کارشناسان مربوط آماده مشاوره و همراهی با شما تا نهایی کردن خرید هستند. علاوه بر این امکان دریافت سفارش تلفنی با شماره‌های 66572381  ، 66420571  ، 66571138 -021 نیز وجود دارد.