دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت پروفیل مبلی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 0.7

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۱*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۶۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۲۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۳۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۱۰*۲۵ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ST12

کارخانه

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۷*۱۰*۲۰ کارخانه ۶متری

پروفیل مبلی تهران

0/7

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 0.9

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۰.۹*۶۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۳۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۱۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۰.۹*۲۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

0/9

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۱*۵۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱*۶۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱*۴۰*۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱*۲۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱*۳۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱*۱۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1.25

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۶۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۶۰*۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۲۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۴۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۴۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۱۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۲۵*۲۰*۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/25

ST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1.5

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل مبلی ۱.۵*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۵۰*۳۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۹۰۵ تومان

پروفیل مبلی ۱.۵*۵۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل مبلی تهران

1/5

ُST12

بنگاه تهران