دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت پروفیل صنعتی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 5

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل صنعتی ۵*۷۰*۷۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

70*70

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۸۰*۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

80*80

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

80*40

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۸۰*۶۰ جهان ۶ متری کارخانه

پروفیل صنعتی تهران

5

80*60

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۹۰*۹۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

90*90

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۰۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

100*50

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۰۰*۱۰۰ جهان کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

100*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۵۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

150*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۵۰*۱۵۰ جهان ۱۲متری کارخانه

پروفیل صنعتی تهران

5

150*150

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۶۰*۱۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

160*160

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۸۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

180*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

180*180

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۲۰۰*۱۰۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

200*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل صنعتی ۶*۳۰۰*۳۰۰ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

300*300

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۶۰*۱۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

160*160

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۵۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

150*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۰۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

100*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۰۰*۵۰ جهان ۶ متری کارخانه

پروفیل صنعتی تهران

6

100*50

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۲۰۰* ۱۵۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

200*150

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی ۶*۷۰*۷۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

70*70

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۸۰*۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

80*80

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۹۰*۹۰ جهان ۶ متری کارخانه

پروفیل صنعتی تهران

6

90*90

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۴۰*۱۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

140*140

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۶۰*۱۶۰ بنگاه تهران ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

160*160

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

180*180

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۲۰۰*۲۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

200*200

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

180*180

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۲۰*۱۲۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

120*120

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۴۰*۱۴۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

140*140

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۵۰*۱۵۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

150*150

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۹۱۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل صنعتی ۸*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

180*180

کارخانه

کیلوگرم

۴۳.۶۴۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۸۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

180*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۳.۶۴۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۵۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

150*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۳.۶۴۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۲۰*۱۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

120*120

کارخانه

کیلوگرم

۴۳.۶۴۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۰۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

100*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۳.۶۴۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۶۰*۱۶۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

160*160

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی ۸*۲۰۰*۱۵۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

200*150

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی ۸*۱۴۰*۱۴۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

140*140

کارخانه

کیلوگرم

۴۳.۶۴۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

180*180

کارخانه

کیلوگرم

۴۳.۶۴۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۲۰۰*۱۰۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

200*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۳.۶۴۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۲۰۰*۲۰۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

200*200

کارخانه

کیلوگرم

۴۳.۶۴۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل صنعتی ۱۰*۱۶۰*۱۶۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

160*160

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی ۱۰*۲۰۰*۱۶۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

200*160

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی ۱۰*۲۰۰*۱۵۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

200*150

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی ۱۰*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

180*180

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۲.۷۳۰ تومان

پروفیل صنعتی ۱۰*۱۴۰*۱۴۰ کارخانه ۶متری/۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

140*140

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۲.۷۳۰ تومان

پروفیل صنعتی ۱۰*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

180*180

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۲.۷۳۰ تومان

پروفیل صنعتی ۱۰*۲۰۰*۲۰۰ کارخانه ۶متری /۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

200*200

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۲.۷۳۰ تومان

پروفیل صنعتی ۱۰*۳۰۰*۳۰۰ کارخانه ۶متری/۱۲متری

پروفیل صنعتی تهران

10

300*300

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۲.۷۳۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

قیمت پروفیل صنعتی مانند دیگر محصولات فولادی تحت تأثیر بازار آهن‌آلات روز به روز در حال تغییر است. در واقع نوسانات بازار فولاد می‌تواند برآورد هزینه‌ها را در صنایع مختلف دچار تحول کند. قیمت محصولات فولادی مانند پروفیل صنعتی نیز دقیقاً همین تأثیر را دارد.

البته قیمت پروفیل صنعتی خود تحت تأثیر فاکتورهای مختلف تعیین می‌شود. در نهایت این قیمت روز پروفیل صنعتی است که در جداول نیک فولاد عنوان می‌شود. برای درک بهتر این اطلاعات بهتر است شناخت خود از این محصول و عوامل تأثیرگذار در قیمت‌گذاری آن را ارتقاء دهید.
پروفیل صنعتی چیست؟
به مقاطع فولادی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، پروفیل صنعتی می‌گویند. این محصول از ورق سیاه ساخته می‌شود. به همین خاطر پروفیل سنگین نام دیگری است که برای این محصول در نظر گرفته‌اند. این نوع محصول به طور عمده مقطعی توخالی است که در ابعاد و اشکال مختلف تولید می‌شود.
مشخصه‌های پروفیل صنعتی
این محصول از خیلی جهات مشابه پروفیل ساختمانی است. اما تفاوت‌هایی به جزء کاربرد در این دو نوع پروفیل وجود دارد. در واقع همین تفاوت‌ها باعث شده‌است که هر کدام از این دو نوع محصول در حوزه‌های مختلفی کاربرد داشته‌باشند. برای مثال ابعاد این نوع محصول معمولاً بالاتر از ۱۲ سانتی‌متر و ضخامت آن بیشتر از ۶ میلی‌متر می‌باشد. از دیگر مشخصه‌های این نوع پروفیل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توان باربری بالا
استحکام و مقاومت زیاد
وزن کم
ضد پوسیدگی در مقابل رطوبت و عوامل محیطی
قابلیت جوش‌پذیری
قابلیت ایجاد اتصال به روش‌های مختلف
قابلیت سوراخ‌کاری
قابلیت استفاده از پیچ و مهره به منظور متصل کردن آن
امکان حمل و نقل ساده و راحت
امکان بازیابی ضایعات
تسهیل در به کارگیری در ساخت و ساز

انواع پروفیل صنعتی کدام‌اند؟
پروفیل موردنظر دارای انواع مختلفی است که براساس شکل ظاهری، نحوه تولید و کاربرد به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شود. بر این اساس پرکاربردترین پروفیل‌های صنعتی عبارتند از:

پروفیل باز؛ که مقاطعی با اشکال هندسی باز هستند. این نوع پروفیل در ساخت چهارچوب در و قاب‌های پنجره کاربرد زیادی دارد.
پروفیل بسته؛ که در ساخت در و پنجره به کار گرفته می‌شود. همچنین کرکره‌های برقی از این نوع پروفیل تهیه می‌شوند.
پروفیل صنعتی مرکب؛ که از دو روش نورد گرم و نورد سرد تهیه می‌شود. این محصول به خاطر عمر بالا و مقاومت در برابر زلزله کاربرد گسترده‌ای در ساختمان‌سازی دارد.

کاربرد پروفیل صنعتی
درست است که نام این مقطع فولادی نشان از صنعتی بودنش دارد، اما احداث سازه‌های فولادی بزرگ بدون وجود آن امکان‌پذیر نیست. این محصول همچنین در ساخت در و پنجره‌های فلزی، ساخت پل‌ها، سیلوها و تسهیلات صنعتی، تهیه تجهیزات صنعتی، ساخت نرده و راه‌پله،  صنایع نظامی،صنعت خودروسازی، صنعت کشتی‌سازی،صنایع هوایی، ساخت تابلوهای تبلیغاتی، تهیه ابزارها و تجهیزات ریز و درشت و … کاربرد دارد.
روش تعیین قیمت روزانه پروفیل صنعتی
در تعیین قیمت روز پروفیل صنعتی عوامل مختلفی دخیل هستند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

برند: برند هر محصول در قیمت‌گذاری آن نقش دارد. پروفیل صنعتی نیز به همین ترتیب در برندهای مختلف و با قیمت‌های متفاوت در بازار آهن‌آلات عرضه می‌شود. به این ترتیب قیمت پروفیل پارس با قیمت پروفیل فولاد مبارکه یا تبریز فرق دارد.
قیمت روز فولاد: نرخ ارز و دلار در بازارهای جهانی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در تعیین قیمت روز پروفیل صنعتی است. در واقع نرخ ارز بازار فولاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و محصولاتی مانند پروفیل صنعتی نیز از این تغییرات بی‌نصیب نمی‌مانند. به علاوه تورمی که در بازارهای داخلی وجود دارد نیز، بر قیمت‌گذاری نهایی اینگونه محصولات تأثیر می‌گذارد.
سایز: پروفیل‌های صنعتی در سایزهای مختلف تولید می‌شود. هر کدام از سایزهای مختلف پروفیل صنعتی قیمت متفاوتی دارند. پروفیل‌های صنعتی تا سایز ۴۰۰*۴۰۰ در بازار موجود است.
ضخامت: رایج‌ترین ضخامت‌هایی که در ساخت این محصول به کار گرفته می‌شود عبارتند از؛ ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵. محصولات مشابه که ضخامت متفاوتی دارند با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسند.

خرید پروفیل صنعتی
خرید پروفیل صنعتی بدون استعلام قیمت روزانه این محصول امکان‌پذیر نیست. شما به عنوان یک خریدار آگاه باید اطلاعات خود در زمینه قیمت روز پروفیل صنعتی ارتقاء دهید. این کار به دو صورت امکان‌پذیر است. اول از همه شما می‌توانید با مراجعه به جداول قیمت‌گذاری پروفیل صنعتی در نیک فولاد نسبت به قیمت روزانه این محصول مطلع شوید. روش دوم استعلام قیمت روزانه پروفیل صنعتی از کارشناسان نیک فولاد می‌باشد. در این روش شما با یک تماس ساده از قیمت روز این محصول آگاه شده و حتی اطلاعات مهمی برای خرید دریافت خواهید کرد. در واقع این بخش کوچکی از خدمات نیک فولاد در زمینه فروش پروفیل صنعتی است.
خدمات نیک فولاد در زمینه فروش انواع پروفیل صنعتی
این مجموعه با استفاده از تجربه و تخصص خود خدمات قابل‌توجهی به خریداران پروفیل صنعتی ارائه می‌دهد. مهم‌ترین این خدمات عبارتند از:

مشاوره تخصصی در مورد تأمین پروفیل مورد نیاز انواع پروژه‌های صنعتی
فروش اعتباری پروفیل صنعتی در انواع مختلف
ارسال محصول به سراسر کشور
صادرات پروفیل صنعتی به کشورهای مختلف جهان
تحویل به موقع محصول ثبت سفارش شده
امکان بازگشت محصول و پس دادن هزینه پرداختی در صورت وجود نقص یا عدم تطابق در آن