دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت پروفیل صنعتی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 5

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل صنعتی ۵*۱۶۰*۱۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

160*160

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۸۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

180*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

180*180

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۲۰۰*۱۰۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

200*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۰۰*۱۰۰ جهان کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

100*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۵۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

150*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۵۰*۱۵۰ جهان ۱۲متری کارخانه

پروفیل صنعتی تهران

5

150*150

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۱۰۰*۵۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

100*50

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۸۰*۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

80*40

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۸۰*۶۰ جهان ۶ متری کارخانه

پروفیل صنعتی تهران

5

80*60

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۹۰*۹۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

90*90

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۷۰*۷۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

70*70

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

پروفیل صنعتی ۵*۸۰*۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

5

80*80

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۶ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل صنعتی ۶*۳۰۰*۳۰۰ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

300*300

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۵۰*۱۵۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

150*150

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۶۰*۱۶۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

160*160

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۰۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

100*100

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۲۰*۱۲۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

120*120

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۴۰*۱۴۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

140*140

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۵۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

150*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۰۰*۵۰ جهان ۶ متری کارخانه

پروفیل صنعتی تهران

6

100*50

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۲۰۰*۲۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

200*200

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

180*180

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

180*180

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۶۰*۱۶۰ بنگاه تهران ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

160*160

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۱۴۰*۱۴۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

140*140

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۹۰*۹۰ جهان ۶ متری کارخانه

پروفیل صنعتی تهران

6

90*90

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۲۰۰* ۱۵۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

200*150

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی ۶*۷۰*۷۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

70*70

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

پروفیل صنعتی ۶*۸۰*۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

6

80*80

کارخانه

کیلوگرم

۴۰.۴۵۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل صنعتی ۸*۲۰۰*۲۰۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

200*200

کارخانه

کیلوگرم

۴۱.۸۲۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۸۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

180*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۲.۲۷۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

180*180

کارخانه

کیلوگرم

۴۲.۲۷۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

180*180

کارخانه

کیلوگرم

۴۲.۲۷۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۲۰۰*۱۰۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

200*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۲.۲۷۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۲۰*۱۲۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

120*120

کارخانه

کیلوگرم

۴۲.۲۷۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۴۰*۱۴۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

140*140

کارخانه

کیلوگرم

۴۲.۲۷۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۵۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

150*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۲.۲۷۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۰۰*۱۰۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

100*100

کارخانه

کیلوگرم

۴۲.۲۷۰ تومان

پروفیل صنعتی ۸*۱۶۰*۱۶۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

160*160

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی ۸*۲۰۰*۱۵۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

8

200*150

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

پروفیل صنعتی ۱۰*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۶ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

180*180

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۴.۰۹۶ تومان

پروفیل صنعتی ۱۰*۲۰۰*۲۰۰ کارخانه ۶متری /۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

200*200

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۴.۰۹۶ تومان

پروفیل صنعتی ۱۰*۳۰۰*۳۰۰ کارخانه ۶متری/۱۲متری

پروفیل صنعتی تهران

10

300*300

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۴.۰۹۶ تومان

پروفیل صنعتی ۱۰*۱۴۰*۱۴۰ کارخانه ۶متری/۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

140*140

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۴.۰۹۶ تومان

پروفیل صنعتی ۱۰*۱۸۰*۱۸۰ کارخانه ۱۲ متری

پروفیل صنعتی تهران

10

180*180