دسته بندی

قیمت نبشی ناب تبریز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

برند منتخب

نام محصول

برند

سایز

حالت

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۶۴۰ تومان

نبشی ۳*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

نبشی ۴*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۴*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۳۶۰ تومان

نبشی ۵*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۶۴۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

نبشی ۵*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

7

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه

ناب تبریز

7

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۵۵۰ تومان

نبشی ۷*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

7

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۴۵۲ تومان

نبشی ۶*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۸۲۰ تومان

نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۰ تومان

محصولات بیشتر