استعلام و خرید

قیمت پروفیل مبلی

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 13:51 1401/11/11
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل مبلی 1.5*80*40 کارخانه 6 متری 80*40 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*60*60 کارخانه 6 متری 60*60 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*60*30 کارخانه 6 متری 60*30 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*50*50 کارخانه 6 متری 50*50 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*50*30 کارخانه 6 متری 50*30 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*40*40 کارخانه 6 متری 40*40 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*40*20 کارخانه 6 متری 40*20 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*30*30 کارخانه 6 متری 30*30 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*25*25 کارخانه 6 متری 25*25 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*20*20 کارخانه 6 متری 20*20 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*10*25 کارخانه 6 متری 10*25 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*10*20 کارخانه 6 متری 10*20 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.5*10*10 کارخانه 6 متری 10*10 ۱.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.25*80*40 کارخانه 6 متری 80*40 ۱.۲۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.25*60*60 کارخانه 6 متری 60*60 ۱.۲۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.25*60*30 کارخانه 6 متری 60*30 ۱.۲۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.25*40*40 کارخانه 6 متری 40*40 ۱.۲۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.25*40*20 کارخانه 6 متری 40*20 ۱.۲۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.25*50*30 کارخانه 6 متری 50*30 ۱.۲۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.25*20*30 کارخانه 6 متری 20*30 ۱.۲۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.25*20*20 کارخانه 6 متری 20*20 ۱.۲۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1.25*10*20 کارخانه 6 متری 10*20 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*60*30 کارخانه 6 متری 60*30 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*50*50 کارخانه 6 متری 50*50 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*60*60 کارخانه 6 متری 60*60 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*50*30 کارخانه 6 متری 50*30 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*40*40 کارخانه 6 متری 40*40 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*40*80 کارخانه 6 متری 40*80 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*40*20 کارخانه 6 متری 40*20 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*30*30 کارخانه 6 متری 30*30 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*20*30 کارخانه 6 متری 20*30 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*20*20 کارخانه 6 متری 20*20 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 1*10*20 کارخانه 6 متری 10*20 ۱ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*80*40 کارخانه 6 متری 80*40 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*60*60 کارخانه 6 متری 60*60 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*60*30 کارخانه 6 متری 60*30 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*50*30 کارخانه 6 متری 50*30 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*30*30 کارخانه 6 متری 30*30 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*40*20 کارخانه 6 متری 40*20 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*40*40 کارخانه 6 متری 40*40 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*20*30 کارخانه 6 متری 20*30 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*20*20 کارخانه 6 متری 20*20 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.9*10*20 کارخانه 6 متری 10*20 0.9 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.7*80*40 کارخانه 6 متری 80*40 0.7 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.7*60*60 کارخانه 6 متری 60*60 0.7 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.7*60*30 کارخانه 6 متری 60*30 0.7 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.7*50*30 کارخانه 6 متری 50*30 0.7 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.7*10*20 کارخانه 6متری 10*20 0.7 ۶ متری
38,533 تومان
پروفیل مبلی 0.7*40*40 کارخانه 6 متری 40*40 0.7 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
36,423 تومان
پروفیل مبلی 0.7*40*20 کارخانه 6 متری 40*20 0.7 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
36,423 تومان
پروفیل مبلی 0.7*20*30 کارخانه 6 متری 20*30 0.7 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
36,423 تومان
پروفیل مبلی 0.7*30*30 کارخانه 6 متری 30*30 0.7 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
36,423 تومان
پروفیل مبلی 0.7*20*20 کارخانه 6 متری 20*20 0.7 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
36,423 تومان
پروفیل مبلی 0.7*10*25 کارخانه 6 متری 10*25 ۰.۷ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
36,423 تومان

کارشناسان فروش