استعلام و خرید

قیمت پروفیل صنعتی

کارشناسان فروش

10

آخرین بروزرسانی : 10:57 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل صنعتی 10*300*300 کارخانه 6متری/12متری 300*300 10 6متری/12متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 10*200*200 کارخانه 6متری /12 متری 200*200 10 6متری/12متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 10*180*180 کارخانه 6 متری 180*180 10 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 10*140*140 کارخانه 6متری/12 متری ۱۴۰*۱۴۰ 10 6متری/12متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 10*180*180 کارخانه 12 متری 180*180 10 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 10*200*150 کارخانه 12 متری 200*150 10 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 10*200*160 کارخانه 12 متری 200*160 10 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 10*160*160 کارخانه 12 متری 160*160 10 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان

8

آخرین بروزرسانی : 10:58 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل صنعتی 8*300*300 کارخانه 6متری / 12 متری 300*300 8 6متری/12متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*250*150 کارخانه 6 متری 250*150 8 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*200*200 کارخانه 12 متری 200*200 8 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*200*100 کارخانه 12 متری 200*100 8 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*180*180 کارخانه 6 متری 180*180 8 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*180*180 کارخانه 12 متری 180*180 8 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*180*100 کارخانه 6 متری 180*100 8 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*150*100 کارخانه 6 متری 150*100 8 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*140*140 کارخانه 12 متری ۱۴۰*۱۴۰ 8 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*120*120 کارخانه 6 متری ۱۲۰*۱۲۰ 8 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*100*100 کارخانه 6 متری 100*100 8 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*90*90 کارخانه 6 متری 90*90 8 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*80*80 کارخانه 6 متری 80*80 8 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*160*160 کارخانه 12 متری 160*160 8 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل صنعتی 8*200*150 کارخانه 12 متری 200*150 8 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
40,826 تومان
پروفیل 8*150*150 کارخانه 12 متری 150*150 8 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
تماس بگیرید

6

آخرین بروزرسانی : 10:58 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل صنعتی 6*300*300 کارخانه 6 متری / 12 متری 300*300 6 6متری/12متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*160*160 کارخانه 6 متری 160*160 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*150*150 کارخانه 12 متری 150*150 6 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*150*100 کارخانه 6 متری 150*100 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*140*140 کارخانه 12 متری ۱۴۰*۱۴۰ 6 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*120*120 کارخانه 12 متری ۱۲۰*۱۲۰ 6 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*100*100 کارخانه 6 متری ۱۰۰*۱۰۰ 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*100*50 جهان 6 متری کارخانه 100*50 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*180*180 کارخانه 12 متری 180*180 6 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*200*100 کارخانه 12 متری 200*100 6 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*200*200 کارخانه 6 متری 200*200 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*180*180 کارخانه 6 متری 180*180 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*160*160 بنگاه تهران 6 متری 160*160 6 ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*140*140 کارخانه 6 متری ۱۴۰*۱۴۰ 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*90*90 جهان 6 متری کارخانه 90*90 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*80*80 کارخانه 6 متری 80*80 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*70*70 کارخانه 6 متری 70*70 6 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 6*200* 150 کارخانه 12 متری 200*100 6 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفل صنعتی 6*200*160 کارخانه 12 متری 200*160 6 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
تماس بگیرید

5

آخرین بروزرسانی : 10:58 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل صنعتی 5*200*100 کارخانه 12 متری 200*100 5 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*180*180 کارخانه 12 متری 180*180 5 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*180*100 کارخانه 6 متری 180*100 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*160*160 کارخانه 6 متری 160*160 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*150*150 جهان 12متری کارخانه 150*150 5 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*150*100 کارخانه 6 متری 150*100 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*100*100 جهان کارخانه 6 متری 100*100 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*100*50 کارخانه 6 متری 100*50 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*90*90 کارخانه 6 متری 90*90 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*80*60 جهان 6 متری کارخانه 80*60 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*80*40 کارخانه 6 متری 80*40 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*80*80 کارخانه 6 متری 80*80 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*70*70 کارخانه 6 متری 70*70 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفیل صنعتی 5*60*60 کارخانه ۶ متری 60*60 5 ۶ متری کیلوگرم کارخانه
38,991 تومان
پروفی صنعتی 5*120*120 کارخانه 12 متری ۱۲۰*۱۲۰ 5 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
تماس بگیرید

12

آخرین بروزرسانی : 10:58 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل صنعتی 300*300 12کارخانه 12 متری 300*300 12 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه
تماس بگیرید

14

آخرین بروزرسانی : 10:58 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل صنعتی 300*300 14 کارخانه 12 متری 300*300 14 ۱۲ متری کیلوگرم -
تماس بگیرید

16

آخرین بروزرسانی : 10:58 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز (mm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
پروفیل صنعتی 300*300 16 کارخانه 12 متری 300*300 16 ۱۲ متری کیلوگرم -
تماس بگیرید

کارشناسان فروش

قیمت پروفیل صنعتی مانند دیگر محصولات فولادی تحت تأثیر بازار آهن‌آلات روز به روز در حال تغییر است. در واقع نوسانات بازار فولاد می‌تواند برآورد هزینه‌ها را در صنایع مختلف دچار تحول کند. قیمت محصولات فولادی مانند پروفیل صنعتی نیز دقیقاً همین تأثیر را دارد.

البته قیمت پروفیل صنعتی خود تحت تأثیر فاکتورهای مختلف تعیین می‌شود. در نهایت این قیمت روز پروفیل صنعتی است که در جداول نیک فولاد عنوان می‌شود. برای درک بهتر این اطلاعات بهتر است شناخت خود از این محصول و عوامل تأثیرگذار در قیمت‌گذاری آن را ارتقاء دهید.

پروفیل صنعتی چیست؟

به مقاطع فولادی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، پروفیل صنعتی می‌گویند. این محصول از ورق سیاه ساخته می‌شود. به همین خاطر پروفیل سنگین نام دیگری است که برای این محصول در نظر گرفته‌اند. این نوع محصول به طور عمده مقطعی توخالی است که در ابعاد و اشکال مختلف تولید می‌شود.

مشخصه‌های پروفیل صنعتی

این محصول از خیلی جهات مشابه پروفیل ساختمانی است. اما تفاوت‌هایی به جزء کاربرد در این دو نوع پروفیل وجود دارد. در واقع همین تفاوت‌ها باعث شده‌است که هر کدام از این دو نوع محصول در حوزه‌های مختلفی کاربرد داشته‌باشند. برای مثال ابعاد این نوع محصول معمولاً بالاتر از ۱۲ سانتی‌متر و ضخامت آن بیشتر از ۶ میلی‌متر می‌باشد. از دیگر مشخصه‌های این نوع پروفیل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توان باربری بالا
 • استحکام و مقاومت زیاد
 • وزن کم
 • ضد پوسیدگی در مقابل رطوبت و عوامل محیطی
 • قابلیت جوش‌پذیری
 • قابلیت ایجاد اتصال به روش‌های مختلف
 • قابلیت سوراخ‌کاری
 • قابلیت استفاده از پیچ و مهره به منظور متصل کردن آن
 • امکان حمل و نقل ساده و راحت
 • امکان بازیابی ضایعات
 • تسهیل در به کارگیری در ساخت و ساز

انواع پروفیل صنعتی کدام‌اند؟

پروفیل موردنظر دارای انواع مختلفی است که براساس شکل ظاهری، نحوه تولید و کاربرد به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شود. بر این اساس پرکاربردترین پروفیل‌های صنعتی عبارتند از:

 • پروفیل باز؛ که مقاطعی با اشکال هندسی باز هستند. این نوع پروفیل در ساخت چهارچوب در و قاب‌های پنجره کاربرد زیادی دارد.
 • پروفیل بسته؛ که در ساخت در و پنجره به کار گرفته می‌شود. همچنین کرکره‌های برقی از این نوع پروفیل تهیه می‌شوند.
 • پروفیل صنعتی مرکب؛ که از دو روش نورد گرم و نورد سرد تهیه می‌شود. این محصول به خاطر عمر بالا و مقاومت در برابر زلزله کاربرد گسترده‌ای در ساختمان‌سازی دارد.

کاربرد پروفیل صنعتی

درست است که نام این مقطع فولادی نشان از صنعتی بودنش دارد، اما احداث سازه‌های فولادی بزرگ بدون وجود آن امکان‌پذیر نیست. این محصول همچنین در ساخت در و پنجره‌های فلزی، ساخت پل‌ها، سیلوها و تسهیلات صنعتی، تهیه تجهیزات صنعتی، ساخت نرده و راه‌پله،  صنایع نظامی،صنعت خودروسازی، صنعت کشتی‌سازی،صنایع هوایی، ساخت تابلوهای تبلیغاتی، تهیه ابزارها و تجهیزات ریز و درشت و … کاربرد دارد.

روش تعیین قیمت روزانه پروفیل صنعتی

در تعیین قیمت روز پروفیل صنعتی عوامل مختلفی دخیل هستند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

 • برند: برند هر محصول در قیمت‌گذاری آن نقش دارد. پروفیل صنعتی نیز به همین ترتیب در برندهای مختلف و با قیمت‌های متفاوت در بازار آهن‌آلات عرضه می‌شود. به این ترتیب قیمت پروفیل پارس با قیمت پروفیل فولاد مبارکه یا تبریز فرق دارد.
 • قیمت روز فولاد: نرخ ارز و دلار در بازارهای جهانی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در تعیین قیمت روز پروفیل صنعتی است. در واقع نرخ ارز بازار فولاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و محصولاتی مانند پروفیل صنعتی نیز از این تغییرات بی‌نصیب نمی‌مانند. به علاوه تورمی که در بازارهای داخلی وجود دارد نیز، بر قیمت‌گذاری نهایی اینگونه محصولات تأثیر می‌گذارد.
 • سایز: پروفیل‌های صنعتی در سایزهای مختلف تولید می‌شود. هر کدام از سایزهای مختلف پروفیل صنعتی قیمت متفاوتی دارند. پروفیل‌های صنعتی تا سایز ۴۰۰*۴۰۰ در بازار موجود است.
 • ضخامت: رایج‌ترین ضخامت‌هایی که در ساخت این محصول به کار گرفته می‌شود عبارتند از؛ ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵. محصولات مشابه که ضخامت متفاوتی دارند با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسند.

خرید پروفیل صنعتی

خرید پروفیل صنعتی بدون استعلام قیمت روزانه این محصول امکان‌پذیر نیست. شما به عنوان یک خریدار آگاه باید اطلاعات خود در زمینه قیمت روز پروفیل صنعتی ارتقاء دهید. این کار به دو صورت امکان‌پذیر است. اول از همه شما می‌توانید با مراجعه به جداول قیمت‌گذاری پروفیل صنعتی در نیک فولاد نسبت به قیمت روزانه این محصول مطلع شوید. روش دوم استعلام قیمت روزانه پروفیل صنعتی از کارشناسان نیک فولاد می‌باشد. در این روش شما با یک تماس ساده از قیمت روز این محصول آگاه شده و حتی اطلاعات مهمی برای خرید دریافت خواهید کرد. در واقع این بخش کوچکی از خدمات نیک فولاد در زمینه فروش پروفیل صنعتی است.

خدمات نیک فولاد در زمینه فروش انواع پروفیل صنعتی

این مجموعه با استفاده از تجربه و تخصص خود خدمات قابل‌توجهی به خریداران پروفیل صنعتی ارائه می‌دهد. مهم‌ترین این خدمات عبارتند از:

 • مشاوره تخصصی در مورد تأمین پروفیل مورد نیاز انواع پروژه‌های صنعتی
 • فروش اعتباری پروفیل صنعتی در انواع مختلف
 • ارسال محصول به سراسر کشور
 • صادرات پروفیل صنعتی به کشورهای مختلف جهان
 • تحویل به موقع محصول ثبت سفارش شده
 • امکان بازگشت محصول و پس دادن هزینه پرداختی در صورت وجود نقص یا عدم تطابق در آن

+ نمایش بیشتر